Avdo Ćuk – Narodni heroj iz Bosanske Dubice ( BiH )

Rođen je 7. marta 1920. godine u Bosanskoj Dubici. Bio je učitelj. Kao član KPJ aktivan je od oktobra 1941. U NOB stupio 1941.

U novskoj partizanskoj četi učestvovao je u akcijama kao zapažen borac. Krajem septembra 1941. napravio je veliki podvig. Po zadatku Operativnog štaba za Bosansku krajinu išao je u Bosanski Novi za isporuku oružja partizanskim jedinicama. Nijemci i ustaše su ga cekali u zamki. Avdo Ćuk se jedva spasio bjekstvom.

Avdo Ćuk
Avdo Ćuk

Avdo odlazi u centralnu Bosnu i stupa u bataljon sa kojim prolazi mnoge borbe. Postavljen je za političkog komesara bataljona. Poslije povratka bataljona iz Slavonije i Kozare, Ćuk odlazi u Podgrmeč i postaje politički komesar Osme krajiške udarne brigade 28. decembra 1942. godine. Istakao se u mnogim borbama na Šatoru, Uni i dr.

Avdo Ćuk poginuo je u borbi sa ustašama 13. novembra 1943. na Čardaku, kod Bosanske Krupe. . U znak sjećanja na njega, omladinska radna brigada 1944. godine nosila je njegovo ime.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 23. jula 1952. godine,proglašen je za narodnog heroja.