Jakov Blažević – Narodni heroj iz Gospica (Hrvatska)

Jakov Blažević rođen je 24. marta 1912. godine u Bužimu, opština Gospić, Hrvatska. Otac mu je bio lugar. Gimnaziju je završio u Gospiću a 1936. je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Još u gimnaziji pristupio je revolucionarnom radničkom pokretu, gdje je 1928. primljen u KPJ, u sedamnaestoj godini. Na fakultetu je aktivno radio u studentskom naprednom pokretu učestvujući istovremeno u gotovo svim političkim akcijama zagrebačke partijske organizacije.

Zbog revolucionarnog političkog rada bio je proganjan od zagrebačke policije i izvođen pred zagrebački Sudbeni sto i Državni sud za zaštitu države u Beogradu. Zbog komunističkog djelovanja 1931. proveo je šest mjeseci u zatvoru. Po odsluženju Jugoslovenske vojske Jakov se vratio u Zagreb, gdje je rukovodio partijskom tehnikom Pokrajinskog komiteta KPJ za Hrvatsku. Ali već poslije godinu dana, po zadatku Parti je, odlazi u Gospić, gdje kao advokatski pripradnik radi sve do početka rata.

Jakov Blažević - Narodni heroj iz Gospica (Hrvatska) | Yu NoStAlGiJa
Jakov Blažević

 

U Gospiću okuplja oko sebe napredne radnike i inteligenciju, naročito omladinu i đake iz gospićke gimnazije i učiteljske škole i veoma aktivno i predano radi na stvaranju i organizacionom jačanju partijskih organizacija i organizacija SKOJ-a i širenju komunističkih ideja, ne samo u Gospiću već i na području čitave Like. Zbog toga je bio u stalnom sukobu s organima vlasti, popovima, policijom i žandarmerijom, koja je na njega neprekidno motrila.

Član je pokrajinskog komiteta KPJ za Hrvatsku. Na prvoj okružnoj konferenciji ličkih komunista, održanoj u ljeto 1940. na Plitvičkim jezerima, Jakov je izabran za sekretara tada obrazovanog Okružnog komiteta KPH za Liku a na V zemaljskoj konferenciji KPJ
(19—23. oktobar 1940) u Zagrebu za člana CK KPJ. Svojim revolucionarnim radom postao je jedan od najistaknutijih komunista koji je odlučujuće uticao na stvaranje partijskih organizacija i razvoj radničkog revolucionarnog pokreta u Lici.

Veoma mnogo doprinio je osposobljavanju i pripremi partijskih organizacija i kadrova za narodnooslobodilačku borbu i revoluciju. Po okupaciji zemlje Jakov Blažević se svom snagom bacio na organizovanje oružanog ustanka u Lici. Neumorno raskrinkava politiku talijanskih okupatora i suštinu i smisao stvaranja Nezavisne Države Hrvatske, nastojeći da što šire narodne mase okupi oko linije Partije.

Pod njegovim neposrednim rukovodstvom u augustu 1941. od boraca s područja gospićkog kotara obrazovan je gerilski bataljon »Velebit«, koji je u jesen te godine prerastao u1. lički NOP odred »Velebit«. On odlučujuće utiče i na formiranje ostalih partizanskih jedinica u Lici, obrazovanje organa nove revolucionarne vlasti,  na stvaranje masovnih antifašističkih organizacija omladine i žena, odnosno jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta. Posebno se zalaže za stvaranje bratstva i jedinstva između srpskog i hrvatskog naroda.

Na drugoj okružnoj partijskoj konferenciji maja 1942, Jakov Blažević ponovo je izabran za sekretara, OK KPH za Liku. Znajući ko je glavni organizator ustanka i oružane borbe u Lici, talijanski Tribunale militare di guera osudio ga je 27. marta 1943. godine na smrt u kontumaciji. U toku rata bio je vijećnik AVNOJ-a i ZAVNOH-a. Od drugog zasjedanja ZAVNOH-a, oktobra 1943, kao član Izvršnog odbora rukovodio je Sudsko-pravnim odjelom
ZAVNOH-a.

Poslije rata obavljao je niz visokih funkcija u državnim i partijskim organima. Bio je javni tužilac Narodne Republike Hrvatske, ministar trgovine i snabdevanja i ministar za državne nabavke u vladi FNRJ, potpredsjednik i predsjednik Savjeta za privredu u Vladi NRH, predsjednik Izvršnog vijeća Sabora Hrvatske, član i potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća, predsjednik Sabora Hrvatske i predsjednik Savezne privredne komore. Bio je zastupnik u Saboru Hrvatske i poslanik u Saveznoj skupštini. Član je Predsjedništva SSRNH i član Savezne konferencije SSRNJ.

Biran je na svim kongresima za člana CK KPH i člana CK KPJ. Član je
Izvršnog komiteta CK SKH i član Predsjedništva CK SKJ. Član je Savjeta
Federacije i rezervni general-major JNA. Predsjednik Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više visokih odlikovanja.

Za narodnog heroja Jakov Blažević proglašen je 27. septembra 1953. godine.