Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Na danasnji dan – Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada

August 22

 Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada

Na danasnji dan

22. avgusta 1942

Treća krajiška proleterska udarna brigada formirana je 22. 8.1942. godine u selu Kamenici kod Drvara, od Drvarskog, Petrovačkog i samostalnog bataljona Zdravko Čelar. Imala je četiri bataljona sa oko 1.000 boraca.

Prvi komandant brigade bio je Nikola Karanović, narodni heroj, a politički komesar Simo Tadić. Od 1. novembra je u sastavu Prve proleterske divizije. Početkom novembra učestvovala je u Bihaćkoj operaciji. Do kraja novembra djelovala je na planini Manjači, oko Ključa i Sanskog Mosta. Do kraja 1942. godine učestvovala je u uništenju četničkog uporišta Čađavica i u oslobođenju Jajca, pa u borbama oko Kotor Varoši i Teslića. Od tada do početka bitke na Neretvi djelovala je u gornjem toku rijeke Vrbasa.

Bitka na Neretvi

Od sredine februara 1943. godine, brigada vodila je višednevne žestoke obrambene borbe na pravcu Bugojno-Gornji Vakuf i Bugojno – Prozor u bitki na Vilića Guvnu. Bila je jedna od glavnih zaštitnica povlačenja ranjenika na pravcu Glavatičevo, Bjelinići i Kalinovik, spriječavajući prodor Nijemaca iz Konjica

Narednih tridesetak dana učestvovala je u razbijanju četničkih i italijanskih snaga u Sandžaku, Bijelom Polju i Mojkovcu.

Bitka na Sutjesci

U početku Bitke na Sutjesci, do 20. 5.1943. godine vodila je borbe protiv Prve brdske njemačke divizijom na širem sektoru Bijelog Polja i Mojkovca. Nakon toga, u saradnji s Prvom i Drugom proleterskom udarnom brigadom potisnule su neprijateljske snage prema Foči, ali proboj obruča jugoistočno od Foče nije uspio. Iz tih borbi ostalo je zapisano:

Treća Krajiška je opkolila pet grupa Nemaca i potpuno uništila četiri. Ubijeno je preko dvije stotine Nijemaca. Krajišnici su mrtve Nijemce umetrili sve po osam na gomilu i tako ih ostavila. Neka se zna da ih je pobila slavna brigada iz Drvara.

– Vladimir Dedijer – DNEVNIK 

Učestvovala je u Beogradskoj operaciji, pa u borbama na Sremskom frontu, oslobođenju dijela Slavonije, a 8. 5. u oslobođenju Zagreba. Za svoje zasluge tokom borbi brigada je 13. 9.1943. godine proglašena proleterskom, a pet puta od Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita je pohvaljena. Odlikovana je Ordenom narodnog oslobođenja, Ordenom partizanske zvezde i Ordenom bratstva i jedinstva, a povodom petnaestogodišnjice bitke na Sutjesci, juna 1958. godine i Ordenom narodnog heroja.

Details

Date:
August 22
Event Tags:
, ,