Kata Pejnovič – Narodni heroj iz Gospica (Hrvatska)

Kata Pejnovič rođena je 23. marta 1899. godine u Smiljanu, opština Gospić, u Hrvatskoj. Odrasla je u rodnom mjestu, u siromašnoj seoskojporodici, baveći se zemljoradnjom i kućnim poslovima. Udala se veoma mlada i izrodila petoro djece. Težak život prisilio ju je na razmišljanje i traženje puta kojim bi trebalo poći u bolji život. Pored svakodnevnih poslova nalazila je vremena da čita i da i druge upućuje na čitanje.

Od 1936.počinje da prati naprednu štampu, prihvata politiku KPJ i izvršava partijske zadatke.

U kantama za mlijeko donosi partijski materijal iz Gospića i rastura ga po selima zapadne Like. Aktivno radi, u partijskoj frakciji »Seljačkog kola« i »Seljačke sloge«, na političkom i kulturnom uzdizanju seljana.

Godine 1938.PEJNOVIĆ KATA primljena je za člana KPJ. Od tada je postala još aktivnija u sprovođenju linije Partije i radu na selu. Zbog toga je došla u sukob sa tadašnjim vlastima, a naročito sa seoskim popom, pa joj žandari vrlo često vrše premetačine u kući. U ljeto 1940. na I okružnoj konferenciji KPH za Liku izabrana je za člana OK KPH za Liku.

Kata Pejnovič
Kata Pejnovič

Po okupaciji zemlje i stvaranju Nezavisne Države Hrvatske sva se predaje pripremama za oružani ustanak. Obilazi sela, upućuje narod da sesklanja ispred ustaškog terora i da prikuplja oružje za ustanak. Težak udarac doživljava u julskom pokolju, kada su joj ustaše ubile muža i tri sina.Nakon toga još intenzivnije radi.

Poslije otpočinjanja oružanog ustanka u Lici Kata je dobila partijski zadatak da formira organizacije Antifašističkog fronta žena u Lici. I pored životne opasnosti, neumorno obilazi sela na području Like, održava sastanke, okuplja žene, stvara njihove organizacije, i aktivira ih u NOB. U maju 1942. ponovo je izabrana za člana OK KPH za Liku, a u septembru iste godine za predsjednicu Okružnog odbora AFŽ-a za Liku.

Na prvom zasjedanju u Bihaću, novembra 1942. izabrana je za vjećnika AVNOJ-a. U to vrijeme ona je jedina žena vijećnik u tom najvišem političkom i predstavničkom organu nove Jugoslavije. Iste godine na I konferenciji AFŽ-a u Bosanskom Petrovcu izabrana je za predsjednicu AFŽ Jugoslavije. Na I i II zasjedanju ZAVNOH-a 1943. Kata Pejnovič birana je za vijećnika, a na III zasjedanju 1944. i za člana Predsjedništva ZAVNOH-a.

Osim toga, na I konferenciji AFŽ Hrvatske, juna 1943. izabrana je za člana Izvršnog odbora Glavnog odbora AFŽ Hrvatske. Ne obazirući se na opasnosti, u toku 1943, 1944. i 1945. Kata Pejnovič obilazi organizacije žena na području Hrvatske, pruža im pomoć uradu i prisustvuje njihovim konferencijama (I okružnoj konferenciji za okrug Čazmu u Kopčiću, II okružnoj konferenciji za Baniju u Klasniću, II oblasnoj konferenciji za Dalmaciju u Splitu i dr.). Prilikom bombardovanja Topuskog 1944. bila je ranjena.

U oslobođenoj zemlji Kata Pejnovič se sva predala radu na obnovi i izgradnji. Bila je potpredsjednik Sabora Hrvatske i predsjednik Odbora za predstavke i žalbe Republičkog vijeća Sabora Hrvatske. Na II kongresu KPH izabrana je za člana CK KPH. Pored toga birana je za republičkog i saveznog poslanika. Bila je rezervni potpukovnik JNA, član Izvršnog odbora Saveza ratnih vojnih invalida Jugoslavije, član Izvršnog odbora SSRN Hrvatske i član
Izvršnog odbora Konferencije za društvenu aktivnost žena Hrvatske.

Umrlaje 10. novembra 1966, godine.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više odlikovanja.

Za narodnog heroja proglašena je 3. juna 1968. godine.