Narodni heroj – AVDO HUMO iz Mostara (Bosna i Hercegovina)

Avdo Humo rođen je 1. februara 1914. u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu učio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Mostaru i Bihaću. Naprednom omladinskom pokretu prišao je kao đak viših razreda mostarske gimnazije. Zbog učešća u akcijama srednjoškolske omladine u Mostaru, isključen je iz gimnazije, pa je školovanje nastavio u Bihaću.

Avdo humo
Avdo Humo

Odmah posle upisa na Filozofski fakultet u Beogradu (studije svjetske i jugoslovenske književnosti), Avdo Humo uključio se u borbu naprednih studenata Beogradskog univerziteta. Njegova politička aktivnost brzo je zapažena ne samo na Filozofskom fakultetu, već i u Beogradu i rodnom Mostaru. Član je SKOJ-a od 1934, a KPJ od 1935. godine.

Posebno je bio aktivan u udruženju studenata za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Od 1935. godine član je Akcionog odbora stručnih studentskih udruženja studenata Beogradskog univerziteta. S grupom naprednih studenata iz BiH, koji su studirali na Beogradskom univerzitetu, radio je na okupljanju studenata iz Bosne i Hercegovine u studentsko društvo “Petar Kočić” i omladinsku sekciju društva “Neretva”.

Posredstvom tih društava, politički je djelovao i usmjeravao mlade studente u borbi koju je vodio revolucionarni radnički pokret i KPJ. Bio je jedan od istaknutih organizatora i učesnika u studentskim štrajkovima i demonstracijama 1935. i 1936. godine. Zbog toga su ga univerzitetske vlasti kažnjavale poništavanjem semestara i udaljavanjem s Univerziteta za školsku 1935/36. godinu.

Pored političke djelatnosti u Beogradu, Avdo Humo je pripadao grupi istaknutih partijskih aktivista koji su radili na obnavljanju i konsolidaciji organizacija KPJ u Bosni i Hercegovini i, takav, izabran u obnovljeni Pokrajinski komitet KPJ za BiH u 1940. godini.Posle kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, kao član PK radio je na pripremanju ustanka i organiziranju partizanskih odreda u BiH.

Sredinom jula 1941, pod rukovodstvom Avda Huma održan je u Mostaru sastanak Oblasnog komiteta KPJ, na kojem je formiran Vojni štab za Hercegovinu. Septembra i oktobra 1941. pomogao je partijskim rukovodstvima u Hercegovini u organiziranju oružane borbe i učvršćivanju partijskih organizacija, a zatim je prešao na partijski rad u Sarajevo.

Avdo Humo je, kao član PK KPJ, bio jedan od istaknutih organizatora ilegalnog rada. Kao član Glavnog štaba NOV i POJ za BiH i član PK, bio je zadužen za organiziranje ilegalnog rada KPJ i NOP-a na neoslobođenoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Posle povlačenja partizanskih snaga u zapadnu Bosnu, juna-jula 1942, Avdo je radio na konsolidaciji Partije i NOP-a u istočnoj Bosni i Hercegovini.

Marta-aprila 1943. angažirao se u organiziranju partijskih rukovodstava i učvršćivanju partijskih organizacija istočne Hercegovine. Posredstvom partijske organizacije u Mostaru, pomagao je rukovodstvu Okružnog komiteta KPJ za južnu Hercegovinu. Bio je jedan od organizatora održavanja, vjećnik i član ZAVNOBiH-a od prvog zasjedanja, i član predsjedništva i potpredsjednik ZAVNOBiH-a, član AV-NOJ-a, član Oblasne narodnooslobodilačke skupštine za Hercegovinu. Godine 1943. bio je jedan od pokretača lista “Oslobođenje”, organa NOF-a za BIH.

Posle oslobođenja nalazio se na najodgovornijim partijskim i državnim položajima: član jugoslovenske delegacije na konferenciji mira u Parizu 1946, ministar i potpredsjednik vlade NR BiH (1945-1948), predsjednik Privrednog savjeta vlade NR BiH, predsjednik Izvršnog veća Narodne skupštine BiH (1953-1956), državni sekretar za financije vlade FNRJ od (1956—1958), potpredsjednik odbora za perspektivni plan vlade FNRJ, potpredsjednik Saveznog veća Narodne skupštine Jugoslavije, predsjednik Savezne komisije za nuklearnu energiju, predsjednik Saveznog savjeta za koordinaciju naučnih djelatnosti.

Od oslobođenja do 1963. neprekidno je biran za republičkog i saveznog poslanika.

Avdo Humo je bio organizacioni sekretar PK KPJ za BiH (1946—1948) od Osnivačkog kongresa KPJ BiH, bio je član i Politbiroa, a zatim i član IK CK SK BiH. Za člana CK KPJ (SKJ) biran je neprekidno od V do VIII kongresa. Od IX kongresa SKJ izabran je za člana Stalnog djela Konferencije SKJ.

Bio je i predsjednik komisije predsjedništva SKJ za kulturu. Pored toga, Avdo Humo je bio i član Glavnog odbora boraca NOR-a Jugoslavije, Član Predsjedništva Glavnog odbora SSRN BiH i član Centralnog odbora SSRNJ. Rezervni je general-major JNA.

Narodnim herojem Avdo Humo proglašen je 27. novembra 1953. godine.

Yu nostalgija