Formirana 6. lička proleterska divizija- 22.11.1942.- YU KALENDAR

Na današnji dan

22.novembra 1942. godine

Formirana 6. lička proleterska divizija

Šesta lička proleterska divizija NOVJ-a formirana je 22. novembra 1942. godine naredbom Vrhovnog štaba NOV-a i POJ-a od Prve, Druge i Treće ličke brigade. Do 11. novembra 1943. godine bila je u sastavu Prvog hrvatskog korpusa, odnosno Četvrtog korpusa, a zatim u sastavu Prvog proleterskog korpusa NOVJ-a.

6. lička divizija prelazi Kupreško polje prema Šujici za vreme IV ofanzive.
6. lička divizija prelazi Kupreško polje prema Šujici za vreme IV ofanzive.

U januara 1944., u sastavu divizije formirana je i Artiljerijska brigada Šeste divizije.

Divizija je u prvom periodu nakon osnivanja sudjelovala u operacijama Prvog bosanskog korpusa u donjem toku Une. Tijekom decembra i prve polovine januara 1943. godine izvodila je napade na talijanske, ustaške i četničke posade u Lici i sjevernoj Dalmaciji.

Tijekom operacije „Weiss I“ divizija je uspješno suzbila i ograničila talijanske divizije „Re“ i „Sassari“, i u kontraudaru potukla dijelove divizije “Sassari” u Lapačkom polju, opkolila ih i nanijela im teške gubitke. Nakon toga je, zajedno sa brigadama Osme kordunaške divizije preuzela inicijativu u svoje ruke i likvidirala sve neprijateljske posade u Lici osim Gospića. Pokušaj likvidacije ustaša u gospićkom garnizonu početkom svibnja završio je neuspjehom.

Novembra 1943., divizija je prešla u Bosnu, gdje je do augusta 1944. godine u sastavu Prvog proleterskog korpusa sudjelovala u intenzivnim borbenim operacijama. Tijekom srpnja i kolovoza probijala se prema Srbiji pod snažnim njemačkim pritiskom koji je kulminirao u operaciji „Rübezahl“ (početak strateškog povlačenja Nijemaca iz Srbije, nakon poraza u Rumunjskoj i Bugarskoj) tijekom kolovoza.

Vještim manevrom, Prva i Šesta divizija uspjele su otkloniti pritisak operativne grupe Druge oklopne armije i krenule u prodor u Srbiju. Tijekom prodora kroz Srbiju razbijaju četničku Četvrtu grupu jurišnih korpusa, dijelove Srpskog dobrovoljačkog korpusa i slabije njemačke jedinice, oslobađaju Valjevo i uključuju se u Beogradsku operaciju.

Šesta lička divizija je uz Trinaestu proletersku brigadu prva jugoslavenska jedinica koja je pod borbom prešla most na rijeci Savi, 20. oktobra 1944. godine i preko Zemuna nastavila nastupanje kroz Srijem. Tijekom borbi na Srijemskom bojištu početkom studenog pretrpjela je teške gubitke, pa je izvučena u pozadinu radi popune, odmora, obuke i sređivanja jedinica.

Na Srijemski front divizija se vratila ojačana i popunjena novim regrutima, sa 22. srpskom (od 8. oktobra 1944.) i Artiljerijskom brigadom (od decembra 1944.) u svom sastavu. Sudjelovala je u proboju Srijemske fronte i oslobađanju Đakova i Slavonskog Broda, a 9. maja ušla je u Zagreb. Nakon bitke protiv fašističkih snaga koje su se povlačile iz Zagreba u Gračanima na području Zagrebačke gore pokraj Zagreba koja se odvijala nakon službene kapitulacije Nacističke Njemačke njeni pripadnici likvidirali su nepoznat broj zarobljenika i civilia u Gračanima.

Ukazom Vrhovnog štaba od 19. maja 1944. godine divizija je za postignute uspjehe proglašena proleterskom i dobila naziv Šesta proleterska divizija „Nikola Tesla“. Sve tri brigade koje su pri formiranju divizije bile u njenom sastavu proglašene su za proleterske i odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Yu nostalgija

Formirana 6. lička proleterska divizija- 22.11.1942.- YU KALENDAR