Miroslav Jovanović Cerovac – Narodni heroj iz Požarevca ( Srbija )

Miroslav Jovanović Cerovac  rođen 10. avgusta 1915. godine u Požarevcu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u rodnom mestu, a potom je prešao u Beograd gde je studirao na Pravnom fakultetu.

Miroslav Jovanović Cerovac
Miroslav Jovanović Cerovac

Kao student je došao u dodir sa marksističkom literaturom, a kasnije se pridružio revolucionarnom studentskom pokretu. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1939. godine. Po partijskom zadatku radio je u Udruženju poštanskih radnika u Beogradu i bio sekretar partijske ćelije u Pošti broj 1. Bio je i član Rejonskog komiteta KPJ za Beograd. Zbog opasnosti od hapšenja, od 1940. godine je bio u ilegalnosti.

Jula 1941. godine kao član Sreskog komiteta KPJ za Grocku, aktivno je radio na dizanju ustanka u tom kraju. Od avgusta 1942. godine bio je član Okružnog komiteta za Mladenovac. Učestvovao je i u akcijama Kosmajskog partizanskog odreda. Posle Prve neprijateljske ofanzive i povlačenja glavnine partizanskih snaga u Sandžak, krajem 1941. godine, po partijskom zadatku je ostao na terenu, delujući kao politički radnik.

Od kraja 1941. pa do proleća 1943. godine bio je član Okružnog komiteta KPJ za Beograd. U proleće 1943. godine postao je sekretar Mesnog komiteta KPJ za Kragujevac i član Sreskog komiteta KPJ za Kragujevac. Sredinom 1943. godine postao je politički komesar novoformiranog Prvog šumadijskog bataljona. Kada je 5. oktobra 1943. godine formirana Prva šumadijska brigada, u njen sastav ušao je i Prvi šumadijski bataljon, a Miroslav Jovanović Cerovac je postavljen za političkog komesara Trećeg bataljona.

Od 2. decembra 1943. godine Miroslav je zamenjivao odsutnog komandanta Trećeg bataljona. Poginuo je 4. decembra 1943. godine u toku Prijepoljske bitke. Kada su delovi nemačke Prve brtske divizije i delovi nemačke legije „Kremper“ nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napali na delove Druge proleterske divizije kod Prijepolja, uspeli su da se provuku u Prijepolje i zauzmu most na Limu, stvorivši tako mostobran na levoj obali Lima. Miroslav Jovanović Cerovac  je predvodio borce svog bataljona, u nameri da zauzmu most, ali je u jurišu pao smrtno pogođen.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 6. decembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.