Narodni heroj – Branko Perišić Badža

iz Šibenika ( Hrvatska )

Branko Perišić Badža rođen je 11. avgusta 1923. godine u Šibeniku, u siromašnoj radničkoj porodici. Pošto je kao dijete ostao bez oba roditelja, opštinske vlasti su ga smjestile u Dom siročadi u Šibeniku. U domu je rastao sa s ostalom djecom i završio osnovnu školu. Od ranog djetinjstva je ostavljao utisam ćutljivog i mirnog djeteta. Po završetku osnovne šklole 1935. godine, Branko je nastavio školovanje u Vojnozanatskoj školi „Obilićevo“ u Kruševcu, a nakon završetka 1939. zapošljava se kao radnik u zavodu „Obilićevo“.

Branko Perišić Badža
Branko Perišić Badža

Nakon ulaska u Kruševac dijelova 60. njemačke motorizovane divizije, 14. aprila 1941. godine, u gradu su počele pripreme ua ustanak, a krajem juna i pripreme za formiranje oružanih jedinica. Već 22. jula na brdu Debela Glava, formiran je Rasinski partizanski odred-a.

Družeći se sa omladinom prokomunistički nastrojenom, Branko je veoma rano prišao radničkom i omladinskom pokretu. Svojom hrabrosti, isticao se u izvršavanju mnogobrojnih zadataka i provođenju akcija, još na početku svog revolucionarnog rada. To su pozitivno ocjenile partijske organizacije, pa je primljen u SKOJ, a već 1940. i u KPJ.

U sastavu Rasinskog odreda u početku su djelovale dvije čete – Rasinska i Trstenička (u čijem sastavu su bili i pripadnici SKOJ-a). Njihove akcije su se svodile na rušenju mostova, željezničkih pruga, zgrada opštinske administracije, žandarmerijskih stanica, te ubijanju nedićevaca.

Zajedno sa ravnogorskim četnicima 23. septembra 1941. godine izvršili su napad na Kruševac gdje su bili smješteni dijelovi 737. i 749. puka 717. njemačke divizije.

Branko Perišić Badža  se istakao u ovim borbama, bacivši bombe na dva njemačka kamiona koja su prevozila vojnike. Borba je trajala tri dana, sve do dolaska crnih četnika, jedinica Koste Pećanca, bivšeg četničkog vojvode koji se stavio pod direktnu komandu Nijemaca. Njegove snage, zajedno sa Nijemcima i nedićevcima, protjeruju partizansko-četničke (ravnogorske) jedinice iz grada.

Nakon ovog, kvinsliška policija provodi hajku u gradu hapseći sve one koji podržavaju ustanak. Iznenadni napad na Rasinski partizanski odred desio se 13. oktobra 1941. kad su ih ponovo napali crni četnici.

Nakon ovog, počinju strašni unutarsrpski obračuni, a ustaničke jedinice bivaju strašno oslabljene. Razbijene jedinice Rasinskog NOP-a priključuju se najpre Topličkim jedinicama, a onda sredinom marta 1942. zajedno pristupaju Jablaničkom, pa Kopaoničkom NOP-u. U januaru 1943,

Branko Perišić Badža  je ponovo izveo jednu diverziju u Kruševcu, likvidiravši jednu grupu gestapovaca i vješto umakao. Sredinom 1943. partizanske jedinice na Kopaoniku ponovo ojačavaju i kreću u borbe sa crnim četnicima, nedićevcima i Bugarima. U ovim borbama, 19. septembra 1943. na Jastrebcu, u rejonu Crne Čuke Branko biva smrtno pogođen.

Za narodnog heroja Jugoslavije proglašen je 5. jula 1951. godine.

Yu nostalgija