Narodni heroj – Marko Jokić iz

B. Petrovca ( BiH )

Marko Jokić rodio se u selu Vođenica, kod Bosanskog Petrovca, 8. februara 1914. godine. Nakon završetka osnovne škole radio je kao fizički radnik, a posao ga je doveo u Beograd gde je radio kao obalski radnik. Tu se uključio u sindikalni pokret i povezao sa komunistima. Na početku rara postao je zamenik komandira Vođeničko-suvajske čete. Član KPJ postao je u novembru 1941. godine, a već sledećeg meseca postavljen je za komandira Vođeničko-suvajske čete.

Marko Jokić
Marko Jokić

Sa četom vodio je mnoge borbe, a posebno se istakao u borbi sa italijanskim snagama na Bravsku kod Bosanskog Petrovca. Borba je vođena od 2. do 6. maja 1942. godine a njegova četa je ubila i zarobila desetine italijanskih fašista i zaplenila velike količine ratnog materijala. Učestvovao je u oslobođenju Ključa i sanske doline od 25. jula do 2. avgusta i za oslobođenje Jajca u avgustu iste godine.

U novembru je vodio borbe za oslobođenje Bihaća i u napada na Sitnicu. Broje podvige ostvario je u Četvrtoj i Petoj neprijateljskoj ofanzivi. U bici na Neretvi njegova brigada je branila ranjenika na najugroženijem pravcu prema Gornjem Vakufu. Za vreme Pete nerpijateljske ofanzive postavljen je za zamenika komandanta bataljona, ali je i tada bio na čelu bombaške grupe. U jednom jurišu je ranjen.

Odlukom postaje komandant Drvarsko-petrovačkog NOP odreda, a nekoliko meseci kasnije odlazi na školovanje u oficirsku školu pri Vrhomnom štabu NOV i POJ u Drvar. Tu se zatekao kada je kreneuo namčki Desant na Drvar. U jurišu na padobrance je poginuo.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.