Narodni heroj – Nenad Rakočević

iz Mojkovca ( Crna Gora )

Nenad Rakočević rodio se u selu Gornja Štitarica, kod Mojkovca u seljačkoj porodici. Otac mu je poginuo u početkom Prvog svetskog rata 1914. godine, a Nenad se rodio naon toga. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu sa odličnim uspehom. Zbog loše materijalne situacije nije mogao da nastavi školovanje. Postao je član KPJ 1938. godine. Učestvovao je u svim partijskim akcijama u Štitaricama. Naročito je bio aktivan na izborima 1935. i 1938. godine.

Nenad Rakočević
Nenad Rakočević

Uoči rata nalazio se u Kolašinu u artiljeirjskom divizionu, a kapitulaciju je dočekao na albanskoj granici. U ustanku 13. jula se istakao u borbi kod Vrlostupa kao vodnik voda u čijem sastavu su se nalazili borci sela Štitarice i Sjerogošta.

Od jula do novembra bio je komandir voda i čete, a do maja 1942. godine komandant Poljskog partizanskog odreda koji je kasnije nazvan „Aleksa Đilas Bećo”. Učestvuje u oslobađanju Kolašina i u još nekoliko borbi protiv okupatora i četnika na području sreza kolašinskog i bjelopoljskog. U svim borbama Nenad Rakočević istakao se velikom hrabrošću. Kasnije prelazi za komesara Komskog partizanskog odreda.

Odlukom vojnopolitičkog rukovodstva krajem maja 1942. godine vraćen je na partijski rad u pozadinu. U septembru 1942 je postao član Sreskog komiteta KPJ za Kolašin. Prilikom prodora grupe divizija Vrhovnog štaba u maju 1943. godine u Crnu Goru, stupa u Četvrtu proletersku crnogorsku brigadu.

Njegova jedinica napušta Crnu Goru i učestvuje u bici na Sutjesci. U borbi u selu Mrežice u junu 1943. teško je ranjen i posle nekoliko dana podlegao je ranama.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija