Narodni heroj – Predrag Jeftić Dragan

iz G.Milanovca ( Srbija )

Predrag Jeftić Dragan rođen je 1913. godine u Gornjem Milanovcu, gde mu je otac radio kao činovnik u bolnici. Gimnaziju je učio u Gornjem Milanovcu, Čačku i Ćupriji. Posle završenih studija Prava na Beogradskom univerzitetu, zaposlio se kao činovnik u banci.

Predrag Jeftić Dragan
Predrag Jeftić Dragan

Radničkom pokretu i Komunističkoj partiji Jugoslavije (KPJ) prišao je za vreme studija. Raznosio je letke, učestvovao u demonstracijama i radio u sindikalnoj organizaciji.

U partizane je otišao, jula 1941. godine. Bio je komandant Trnovskog bataljona Čačanskog partizanskog odreda „Dr. Dragiša Mišović“. Posle prve neprijateljske ofanzive, novembra 1941. godine, sa glavninom partizanskih jedinica i Vrhovnim štabom, povukao se u Sandžak.

Jedno vreme je bio zamenik, a od 14. jula 1942. godine, komandant Trećeg šumadijskog bataljona Druge proleterske udarne brigade. Sa brigadom je učestvovao u mnogim borbama u Bosni.

U jesen 1942. godine odlukom Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, poslat je u Sloveniju, da pomogne slovenačkom NOP pokretu. Tamo je najpre postavljen za komandanta brigade, a juna 1943. godine postao je komandant Petnaeste slovenačke divizije NOVJ.

Poginuo je 30. jula 1943. godine u borbi protiv Italijana i bele garde u selu Šumberku, kod Novog Mesta.

Za narodnog heroja proglašen je, među prvim borcima 25. oktobra 1943. godine.

Sahranjen je u Grobnici narodnih heroja u Ljubljani.