Rođena Milka Planinc – 22.11.1924 – YU KALENDAR

21.11.1924. godine

Rođena Milka Planinc jugoslovenska političarka 

Milka Planinc se rodila 21. novembra 1924. u Žitniću kod Drniša.

Tokom 1930. godine Milka Planinc je sa roditeljima preselila u Split, gdje je živjela do 1947. godine. Majka joj je umrla 1934. godine, kada je Milka imala deset godina. Još u toku školovanja se uključila u revolucionarni omladinski pokret i postala član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), a zbog čega je imala problema s vlastima Kraljevine Jugoslavije.

Čim je počeo Drugi svjetski rat, Milka Planinc se angažovala u otporu italijanskom okupatoru. 1941. godine je kao srednjoškolka i SKOJ-evka demonstrirala pred Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu protiv izdavanja svjedodžbi na italijanskom jeziku. Planinc je pristupila narodnooslobodilačkom pokretu u Hrvatskoj, zajedno sa sestrom, nakon kapitulacije Italije 1943. godine i prvog oslobođenja Splita.
Milka Planinc
Milka Planinc

 

Njemački Wehrmacht je ubrzo ponovno zauzeo Split, a Planinc je sa svojom jedinicom prebačena na Vis, gdje se priključila 11. dalmatinskoj udarnoj brigadi sa kojom je ostala do kraja rata. Tokom rata Planinc se razboljela i neko je vrijeme boravila u bolnici u Bariju. Poslije se vratila u brigadu sa kojom je prošla mnoga bojišta, od Metkovića, Širokog Brijega, Mostara, Knina, a zatim Rijeke i Trsta.

U 11. dalmatinskoj udranoj brigadi obavljala je funkciju političkog delegata voda, a kasnije političkog komesara čete za vezu. Poslije završetka rata, 1945. godine, demobilizirana je iz Jugoslavenske narodne armije u činu poručnika. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljena je 1944. godine.

Nakon rata Milka Planinc u Zagrebu je završila Višu upravnu školu, a od 1947. godine se aktivno počela baviti političkim radom. U Zagrebu je najprije radila u Elektri, a potom u Dalekovodu. 1949. godine staje na čelo Agitpropa za Trešnjevku, nakon čega slijedi njezin uspon u političkom životu SR Hrvatske i SFR Jugoslavije. Kasnije se nalazila na pozicijama:

– politička sekretarka “Općinskog komiteta Saveza komunista Trešnjevke”;
– predsjednica “Narodnog odbora Trešnjevke” 1957.;
– načelnica “Sekretarijata za prosvjetu i kulturu Narodnog odbora Zagreba”, 1961.-1963.;
– organizacioni sekretarka “Gradskog komiteta Saveza komunista Zagreba”, 1963.;
– republički sekretarka za “Školstvo i obrazovanje u Izvršnom vijeću SR Hrvatske”, 1963.-1965.;
– predsjednica “Odbora za prosvjetu, nauk i kulturu Republičkog vijeća Sabora SR Hrvatske”, 1965.-1967.;
– predsjednica “Republičkog vijeća Sabora SR Hrvatske”, 1967.-1971.;

Nakon što je 1986. godine SIV prepustila Branku Mikuliću, pretposljednjem predsjedniku SIV-a, Planinc se povukla u penziju, te je zbog zdravstvenih problema devedesetih morala koristiti invalidska kolica. Milka Planinc preminula je u Zagrebu.

Yu nostalgija

Rođena Milka Planinc – 22.11.1924 – YU KALENDAR