Simo Barović – Narodni heroj

iz Danilovgrada ( Crna Gora )

Simo Barović rođen je u avgusta 1914. godine u selu Bandićima, kod Danilovgrada. Potiče iz zemljoradničke porodice i posle završetka osnovne škole, sve do početka Drugog svetskog rata, 1941. godine, bavio se zemljoradnjom.
Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, jula 1941. godine, stupio je u partizane Ubrzo po stupanju u partizane. Juna 1942. godine kada je formirana Četvrta proleterska crnogorska udarna brigada, postao je borac njenog Drugog bataljona. Iste godine primljen je i u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Simo Barović učestvovao je u mnogim borbama, a naročito se istakao u borbi za Livno i u napadu na Vilića Guvno. U vreme napada na Livno, decembra 1942. godine, Simo Barović je bio desetar. Livno je tada bilo opasano žičanim preprekama, koje je trebalo savladati da bi se omogućio napad Drugom bataljonu. Zajedno sa narodnim herojem Dušanom Strugarom, komandirom Treće čete, Simo Barović se, uprkos smrtnoj opasnosti, privukao žici i isekao je. Zatim je kroz taj prolaz provukao svoju desetinu i prvi ušao u grad. Posle toga istim putem probio se i čitav Drugi bataljon.

Simo Barović
Simo Barović

Tokom borbi sa ustašama u gradu, više puta se istako. Pošto je bataljon, tokom borbi morao da se zabarikadira u kućama koje je zauzeo, Simo je i pored neprijateljske vatre uspeo da donese materijal za utvrđivanje. Prilikom ustaških juriša, koji su se čitav dan ređali jedan za drugim, Simo je dejstvovao svojim puškomitraljezom.

U borbama na Vilića Guvnu, kod Prozora, marta 1943. godine, borci Drugog bataljona Četvrte proleterske crnogorske udarne brigade, vodlili su danonoćne borbe protiv nadmoćnijih nemačkih snaga, za spas oko 3.000 teških ranjenika, koji su se nalazili ispod samog brda u Prozoru.

U prvom nemačkom napadu na rastojanju od 20 do 50 metara poginulo je oko dvadeset partizana, pa je nastao trenutak za kolebanje kod boraca Prve i Druge čete, koje su Nemci sve jače zasipali ručnim bombama i vatrom iz mitraljeza. Simo Barović, koji je tada bio komandir voda, držao je svoj vod oko sebe. Na komandu komandanta bataljona, Simo Barović je na čelu svoga voda, sa bombama u rukama, poleteo i izvršio protivnapad na neprijateljske položaje. To je omogućilo sređivanje Prve i Druge čete i zadržavanje položaja. Borba se nastavila na rastojanju od 20 do 50 metara, a nastavili su se napadi i protivnapadi i sa jedne i sa druge strane. Simo je čitavog dana bacao bombe, i išao od borca do borca. Tog dana poginulo je oko osamdeset boraca Drugog bataljona, među kojima i Simo Barović.

Za ovaj veliki uspeh, Četvrtu proletersku brigadu pohvalio je Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. U pohvali piše — Za ovo besprimjerno herojstvo boraca Četvrte crnogorske proleterske brigade, a naročito Drugog bataljona, izražavam im svoje priznanje i duboku zahvalnost.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, Simo Barović proglašen je za narodnog heroja.

Brat Nikola mu je, takođe, poginuo u Drugom svetskom ratu, kao učesnik NOB-a, dok mu je drugi brat bio poznati jugoslovenski advokat Jovan Barović.