Strijeljan Esad Midžić narodni heroj iz Prijedora – 17.07.1942.- YU KALENDAR

Na danasnji dan

17. jula 1942. godine

Strijeljan Esad Midžić narodni heroj iz Prijedora

Rođen je u porodici zanatlija kao najstariji od desetero djece. Pohađao je osnovnu školu i neke razrede gimnazije u Prijedoru, a neke preko Gajretovog konvikta u Bihaću. Položio je šest semestara na Pravnom fakultetu u Beogradu. Učestvovao je u štrajku ljubijskih rudara i demonstracijama protiv rata, koje su držane 1. septembra 1940. Tada je primljen u KPJ.

Esad Midzic
Esad Midzic

Poslije napada nacističke njemačke na Sovjetski Savez, 22. juna 1941, kao član Mjesnog komiteta KPJ za Prijedor učestvuje u pripremama za ustanak. U borbama kozarskih partizana na Podgradcima, Turjaku i Mrakovici došli su do punog izražaja Esadovi kvaliteti i 9. februara 1942. povjerena mu je dužnost političkog komesara Kozarske proleterske čete. U martu, u Čelincu, četa je ušla u sastav Četvrtog krajiškog proleterskog bataljona, pod komandom Zdravka Čelara i Esada Midžića kao političkog komesara. [2]

Krajiški proleterski bataljon je krenuo u pravcu istočne Bosne, s namjerom da se tamo spoji sa Prvom proleterskom udarnom brigadom. Međutim zbog jačanja četničkih snaga u srednjoj Bosni bataljon je ostao jedina partizanska jedinica na ovom terenu, izložena danonoćnim napadima četnika, ustaša i Nijemaca. Krajem maja i početkom juna 1942. godine bataljon je napalo više hiljada neprijateljskih vojnika i potisnut je na planinu Motajicu gdje je bio desetkovan.

Esad Midžić se sa 20 boraca probio prema planini Čemernici, ali je pao u četničku klopku i bio zarobljen. Ista sudbina je zadesila i Zdravka Čelara. Četnici su Esada predali ustašama, a ovi su ga sproveli u banjalučku zloglasnu ‘Crnu kuću’, u kojoj je bio saslušavan uz tešku torturu. Odbio je predlog ustaša da pređe u njihovu službu i da će biti pomilovan kao zavedeni partizan. Strijeljan je 17. jula 1942.

Narodnim herojem proglašen je 5. jula 1951. godine.

Yu nostalgija

Strijeljan Esad Midžić narodni heroj iz Prijedora – 17.07.1942.- YU KALENDAR