Danica Materić – Narodni heroj iz Drvara (Bosna i Hercegovina)

Kada joj je bio 5 godina, otac joj je umro od sušice. Kao devojčica, radila je kod seljaka u okolini Bjelovara. Sama je naučila da čita i piše.

U Drvar se vratila u jesen 1936. godine. Do rata je radila poljske i kućne poslove, brinući se za svoju mlađu braću. Tada je počela da učestvuje u raznim akcijama kojima je rukovodila Komunistička partija Jugoslavije u Drvaru.

U ustanku koji je izbio krajem jula 1941. godine, Danica Materić radila je s omladinom na izvršavanju raznih zadataka, prvenstveno u prikupljanju hrane, odjeće i obuće za partizane. Uskoro je primljena u Savez komunističke omladine Jugoslavije.

Danica Materić
Danica Materić

Učesnica je NOB-a i članica SKOJ-a od 1941, a članica KPJ od 1942. godine. Bila je članica Sreskog odbora AFŽ-a i Sreskog komiteta KPJ i zamjenica političkog komesara u Trećoj četi Četvrtog bataljona Desete krajiške brigade. Prilikom formiranja Desete krajiške brigade u januaru 1943. godine, Danica je učestvovala u dobrovoljnom uključivanju omladine u redove brigade, nakon čega joj je zatim dodeljena dužnost pomoćnice političkog komesara Treće čete Četvrtog bataljona, odnosno njenog partijskog rukovodioca.

U aprilu 1943. godine, u borbi protiv italijanskih i četničkih snaga, u selu Vrpolju kod Knina, njen bataljon vodio je teške borbe. Danica Materić je tokom borbi dejstvovala kao bombaš. Kako su neprijateljske snage bile nadmoćnije, bataljon je morao da se povuče. Štiteći odstupnicu svojim borcima, Danica je teško ranjena i zarobljena. Odveli su ju u Knin i zlostavljali. Vodili su ju vezanu, nagu i ošišane glave kroz Knin da bi preplašili narod. Nakon mučenja su ju ubili.

Posle rata, njeni posmrtni ostaci premješteni su u zajedničku grobnicu palih boraca NOVJ u Kninu.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita 27. novembra 1953. Danica Materić proglašena je za narodnog heroja.