Ivan Senjug Ujak – Narodni heroj

iz Sl.Broda ( Hrvatska )

Ivan Senjug Ujak rođen je 1920. godine u Slobodnici kod Slavonskog Broda, u siromašnoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu pohađao je u Slobodnici, a u Slavonskom Brodu gimnaziju, koja je u to vreme bila jedan od najznatnijih centara delatnosti SKOJ-a. Kao učenik gimnazije, Ivan Senjug bio je aktivan u SKOJ-u, a rad iz gimnazije je počeo da se širi i na susedna sela Sibinj, Oriovac, Brodski Stupnik i ostala. Na njihovu inicijativu pokrenut je list „Borba mladih“. Skojevci su delovali i u naprednom đačkom literarnom društvu „Mesić“ i u drugim društvenim organizacijama.

Ivan Senjug Ujak
Ivan Senjug Ujak

Uoči rata i neposredno posle okupacije, Ivan Senjug Ujak i drugi članovi SKOJ-a i Komunističke partije Jugoslavije provodili su aktivan politički rad, te skrivali oružje i vojničku opremu. Količina oružja koju su prikupili bila je dovoljna da je brodska partijska organizacija, od jula 1941. do septembra 1942. godine, mogla da opskrbljuje oružjem svakog borca koji je pošao u partizane.

Početkom ustanka Ivan Senjug Ujak je već bio u ilegali, zbog čega su maltretirali njegovu majku, koja ga i pored toga nije izdala. Devetog jula 1941. godine, Senjug je primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije.

Prvih dana jula 1941. godine, Ivan Senjug Ujak se nalazio u prvoj partizanskoj grupi, formiranoj u šumi Cerovac nedaleko od Slavonskog Broda. Grupa je polovinom jula imala oko 25 boraca. U daljem toku Narodnooslobodilačke borbe Senjug je postao politički komesar čete u sastavu Prve slavonske brigade, a stvaranjem Trećeg bataljona iste brigade i njen politički komesar.

Kao komesar, Senjug je učestvovao u svim većim borbama koje je brigada vodila u Slavoniji, poput borbe za Voćin, Podravsku Slatinu, Našice, Veliku Pisanicu, Podgorač i ostale. Od ostalih borbi, učestvovao je u borbama brigade po Hrvatskom zagorju radi osvajanja Lepoglave, te u borbama u Bosni sa 1943. na 1944. godinu. Istakao se u borbama za Prnjavor 19. januara 1944., te protiv okupatora, ustaša i četnika u Bosni na Motajici.

Posle povratka u Slavoniju, Ivan Senjug Ujak je postao politički komesar Šesnaeste omladinske brigade „Joža Vlahović“, zatim politički komesar, a kasnije i komandant Dvanaeste slavonske udarne brigade.

U borbi za Grubišno Polje, 20. avgusta 1944. godine, Senjug je u jurišu iz neposredne blizine bio ranjen u grlo, ali nije napustio borbu dok mesto nije bilo osvojeno. Posle četiri dana podlegao je ranama kao major NOV i PO Jugoslavije.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 19. juna 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, Ivan Senjug Ujak proglašen je za narodnog heroja.