Ivanka Trohar – Narodni heroj iz Fužina (Hrvatska)

Ivanka Trohar (1923 — 1944), učesnica Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Rođena je 17. januara 1923. godine u Fužinama kod Delnica, u porodici siromašnog zanatlije. Osnovnu školu pohađala je u Fužinama. Posle osnovne škole nije nastavila obrazovanje, jer joj roditelji nisu imali novca. Godine 1939, na kursu za esperantiste, upoznala se s rukovodiocima SKOJ-a, posle čega je ubrzo i postala članica ove organizacije.

Odmah posle okupacije Jugoslavije 1941. godine, kao članica SKOJ-a, radila je na pripremama za oružani ustanak, u vidu skupljanja hrane, odeće, oružja i municije. Tada je bila i članica Kotarskog komiteta SKOJ-a Delnice, te vršila zadatke na oslobođenoj i poluoslobođenoj teritoriji. Početkom 1942, postala je članica Komunističke partije Jugoslavije. U martu iste godine, uhapsila ju je italijanska policija, ali su ju pustili istog dana zbog pomanjkanja dokaza.

Ivanka Trohar
Ivanka Trohar

Posle izlaska iz zatvora, otišla je u partizane i postala borac bataljona „Matija Gubec“. Učestvovala je u napadu i oslobođenju Mrkoplja, a posle toga u svim akcijama Goranske partizanske čete. Radila je i na organizaciji omladine u partizanskim jedinicama. Zbog toga je Primorsko-goranski partizanski odred već 1942. imao u svom sastavu četu sastavljenu isključivo od omladinaca s područja delničkog kotara.

Iste godine, Ivanka Trohar je kroz šume, mimo okupatorskih garnizona, povela 30 omladinaca i omladinki na Okružno savjetovanje omladine Gorskog kotara u Drežnici kod Ogulina. Tada je organizovala prikupljanje materijalne pomoći za srpsku omladinu Drežnice stradale od napada neprijateljskih jedinica i formiranje radnih četa koje su radile na obnovi sela. Ove radne čete učestvovale su i u evakuaciji ranjenika iz partizanske bolnice br. 7, tokom neprijateljskog napada.

U novembru 1942. godine, Ivanka Trohar je, kao predstavnica omladine Gorskog kotara, učestvovala na Prvom kongresu USAOJ-a, gde je održala referat.
Godine 1943, postala je članica Kotarskog komiteta KPH za Fužine, članica Sekretarijata Okružnog odbora USAOH-a, članica Okružnog komiteta SKOJ-a za Gorski kotar i članica Kotarskog NOO-a Fužine. Ratni napori narušili su joj zdravlje, pa je 1944. godine upućena na lječenje.

U vrjeme neprijateljske ofanzive u oktobru 1944, radila je na terenu Broda na Kupi. Jednog su ju dana, u blizini Broda, zarobile ustaše. Ivanka je oko 20 dana bila podvrgnuta mučenju i ispitivanju. Posle toga joj je sud u Karlovcu izrekao smrtnu kaznu. Decembra mjeseca 1944. godine, obesili su ju u selu Draganići u blizini Karlovca.

Ukazom presjednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, Ivanka Trohar proglašena je za narodnog heroja.

Danas se njena bista nalazi u Aleji narodnih heroja gradskog parka u Delnicama