Milka Šobar Nataša – Nraodni heroj iz Rožnog Dola

( Slovenija )

Milka Šobar Nataša rođena je 29. decembra 1922. godine u Gornjim Lazama pri Rožnom Dolu kod Črnomlja, u seljačkoj porodici. Otac joj je neko vreme radio u Americi, a po povratku je otvorio krčmu, radio kao šumar i omogućio svojoj deci kvalitetno školovanje.

Milka Šobar Nataša je četiri razreda osnovne škole završila u Rožnom Dolu, Građansku školu pohađala u Šentlenartu, a završila u Novom Mestu. Posle toga je upisala Trgovačku akademiju u Karlovcu, gde ju je zatekla okupacija Jugoslavije 1941. godine. Pre toga je učestvovala u demonstracijama protiv pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu.

Milka Šobar Nataša
Milka Šobar Nataša

Vratila se kući i zaposlila kao službenik u Drvnoj industriji u Radohi. Povezala se s terenskim odborom Osvobodilne fronte i učestvovala u skupljanju oružja, delovala kao kurirka i obaveštavala terence o stanju u fabrici. U proljeće 1942. godine, pohađala je partizanski sanitetski kurs kod Semiča i u Črnomlju. Dok je prenosila sanitetski materijal iz Novog Mesta, uhvatila ju je italijanska patrola i ukrcala u voz. Putem je iskočila iz voza, pobegla i pridružila se Drugoj belokranjskoj partizanskoj četi, koja je logorovala na Kleču, pod Planinom. Avgusta 1942, u partizanskom logoru nad Toplim vrhom primljena je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Tada je učestvovala u više sabotaža na pruzi.

Prilikom formiranja Pete slovenačke brigade „Ivan Cankar“, septembra 1942. godine, Milka je u njoj postala administrator po sopstvenoj želji. Postala je borac čete, gde je vršila i partijske funkcije. Godine 1943, bila je imenovana za političkog komesara čete. Učestvovala je u svim borbama Pete slovenačke brigade, a istakla se u akcijama na Suhoru krajem novembra 1942. i kod Krašića krajem januara 1943. godine. Kada je kod Novog Mesta njenu grupu od 17 partizana opkolilo 300 italijanskih vojnika, Milka je organizovala juriš i grupa se probila iz obruča bez gubitaka.

Peta slovenačka brigada se, 17. avgusta 1943. godine, kod Sv. Križa kod Litije upustila u tešku borbu s neprijateljem. Milka Šobar Nataša je u jurišu na čelu čete pala pogođena iz minobacača.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine,Milka Šobar Nataša  proglašena je za narodnog heroja.