Miodrag Čajetinac Čajka – Narodni heroj iz Trstenika

( Srbija )

Miodrag Čajetinac Čajka rođen je 8. marta 1921. godine u Trsteniku. Još kao maturant kruševačke gimnazije, 1938. godine pristupio je SKOJ-u, a 1939. je postao član Komunističke partije Jugoslavije.

Miodrag Čajetinac Čajka
Miodrag Čajetinac Čajka

Godine 1941. bio je jedan od vodećih partijskih rukovodilaca i organizatora ustanka u Trsteničkom srezu. Septembra 1941. stupio je u Rasinski NOP odred, sa kojim je učestvovao u svim borbama.

Bio je jedan od najistaknutijih boraca NOP-a trsteničkog kraja. U vrijeme kada su uslovi za vođenje oslobodilačke borbe, u Srbiji, bili veoma teški, krajem 1941. i tokom 1942. godine, Čajka je organizovao i uspešno vodio razne akcije protiv okupatora.

Januara 1943. godine jedna četa Rasinskog NOP odreda, pod njegovom komandom, je prešla Zapadnu Moravu i prebacila se na teritoriju Trsteničkog i Žičkog sreza sa zadatkom da razbije snage rasinskog četničkog korpusa. Četa koja je brojala svega 40-ak boraca uspela je da razbije nekoliko četničkih odreda.

Poginuo je 20. januara 1943. godine u Stublu, kod Žiče, prilikom borbi sa pripadnicima Srpske državne straže i četnicima.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 7. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Osnovna škola u Trsteniku nosi njegovo ime