Narodni heroj – Ahmet Pintul iz Mostara

( Bosna i Hercegovina )

Ahmet Pintul rođen je 1923. godine u Mostaru. Posle osnovne škole, izučio je bravarski zanat i krajem 1940. godine se zaposlio u rudniku mrkog uglja u Mostaru. Još dok je učio zanatsku školu, priključio se omladinskom revolucionarnom pokretu, a kasnije kada je počeo da radi u rudniku, priključio se revolucionarnom radničkom pokretu. Početkom 1941. godine je postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), u toku 1942. godine je bio primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

 Ahmet Pintul
Ahmet Pintul

Posle okupacije Jugoslavije, 1941. godine, zajedno sa svojim drugom Mladenom Balordom, formirao je u Mostaru Udarnu omladinsku grupu. Zajedno sa članovima ove grupe, jula 1941. godine,Ahmet Pintul  izvršio je akciju u italijanskoj kasarni Severnog logora. Tačno u ponoć, posle prolaska italijanske patrole, grupa je ušla kroz prozor u zgradu kasarne. Pored zaspalih Italijana, ilegalci su iz kasarne izneli oružje i kroz prozor izbacili iz magacina 60 kompletnih uniformi. Sve su to sklonili u Skočajića senicu, odakle su ovu opremu odneli u partizanski odred.

Novembra 1941. godine, Ahmet Pintul je napustio Mostar i otišao u Konjički partizanski bataljon i sa njim učestvuje u mnogim borbama, na terenu Konjica. Posle je ovaj bataljon uključen u sastav Desete hercegovačke udarne brigade. Jedna od prvih borbi u kojoj se istakao, bila je novembra 1941. godine, kada je zajedno sa oko 40 partizana, napravio zasedu brojnijim ustaškim snagama. Potom je u napdu na Žepče, krajem 1942. godine, Ahmet zajedno sa bombašima, među prvima upao u ovo mesto i likvidirao posadu teškog mitraljeta, koja se nalazila na oklopnom vozilu. Prilikom borbi za Prozor, februara 1943. godine, Ahmet Pintul je ponovo među prvima ušao u grad, ali je bio teško ranjen. Saborci su ga tada izneli, pod kišom metaka.

Posle ozdravljenja, postao je zamenik komandira Druge čete Mostarskog bataljona Desete hercegovačke birgade. Na Porimu je njegov bataljon, u sadejstvu sa još dva partizanska bataljona, vodio teške borbe sa četnicima i Italijanima. U toku borbe na Sutjesci, juna 1943. godine, Mostarski bataljon je bio potpuno desetkovan. Ahmet Pintul je tada predvodio bombašku grupu, koja je uspela da uništila tri mitraljeska gnezda. Posle bitke na Sutjesci, Ahmet je sa grupom preostalih boraca otišao na Boračko jezero, kod Mostara.

Posle mesec dana, prilivom novih boraca iz Mostara, ova partizanska grupa je narasla i od nje je bio formiran novi Mosarski partizanski bataljon, a za njegovog komandanta je bio postavljen Ahmet. Aprila 1944. godine, njegov bataljon je marširajući prema Konjicu, pod brdom Grad, u zaseoku Moslište, kod sela Džepi, zastao da odmori. Ahmet je tada odlučio da na brdu napravi zasedu domobranima, koji je trebalo u svanuće da tuda prođu, na putu ka Konjicu. U svanuće, umesto domobrana, naišla je kolona 29. hercegovačke udarne divizije i tada je došlo do kratke borbe, u kojoj je poginulo nekoliko boraca, među kojima i Ahmet Pintul.

Godine 1965. njegovi posmrtni ostaci su preneti i sahranjeni na Partizanskom groblju u Mostaru.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.