Narodni heroj – AKSENTIJEVIĆ VLADIMIR iz Obrenovca (Srbija)

AKSENTIJEVIĆ VLADIMIR rođen je 24. juna 1916. godine u Obrenovcu, Srbija, u učiteljskoj porodici. Osnovnu školu je završio 1926. godine u Grabovcu, a gimnaziju u Somboru 1934. godine, gde se upoznao s revolucionarnim srednjoškolskim pokretom.

Posle završene mature upisao se na Tehničku visoku školu — elektromašinski odsek u
Beogradu. U to vreme je na Univerzitetu postojao snažan napredni studentski pokret pod uticajem KPJ. Vlada pristupa tom pokretu i na prvoj godini studija postaje član SKOJ-a
a već sledeće godine ušao je u Akcioni odbor stručnih studentskih udruženja čiji je sekretar
postao ujesen 1936. godine.

Vlada Aksentijevic
Vlada Aksentijevic

Iste godine primljen je u KPJ. Učestvovao je u studentskim demonstracijama i sukobima sa žandarmerijom 1935. i 1936. godine. Krajem 1937. godinepostao je član MK KPJ Beograda, zadužen da radi u komisiji za omladinu u srednjim školama.

U proleće 1939. godine Vlada je napustio fakultet, i po zadatku Partije je otišao u Posavinu da obnavlja i formira partijske organizacije. Uspeo je da organizuje partijsku ćeliju u Obrenovcu i preko nje da pokrene radnike ovog grada na štrajkove.

U okolnim selima aktivirao je postojeće članove Partije i vezao za nju nove saradnike i simpatizere.

AKSENTIJEVIĆ VLADIMIR radio je i na organizovanju udruženja studenata i zadružne omladine Obrenovca i okoline. Na okružnoj partijskoj konferenciji 1939. izabran je za člana okružnog partijskog povereništva za Beograd, a na sreskoj konferenciji KPJ u Zabrežju, 1940. godine, za sekretara Sreskog komiteta KPJ za Obrenovac.

Zbog provale u Obrenovcu, iste godine morao je ilegalno da boravi u Beogradu oko tri meseca, a potom je zatvoren i osuđen na godinu dana robije, od koje je tri meseca proveo na Adi Ciganliji, a ostalo u Mariborskom zatvoru, gde ga je zatekao rat Kraljevine Jugoslavije i nacističke Nemačke.

U Mariborskom zatvoru je ostao sve do početka jula 1941. kada je, prilikom transportovanja u Srbiju. pobegao iz voza. i odmah po dolasku u Obrenovac stupio u 1. posavsku četu, u kojoj je krajem jula postavljen za političkog komesara. Kada je formiran 1. bataljon Posavskog NOP odreda, 22. septembra 1941, Vlada je postao komesar.

Kao komesar, znatno je doprineo razvijanju borbenog raspoloženja medu borcima, tako da je njegov bataljon bio jedan od najbrojnijih vojnih jedinica u toku 1941, i postizao je zapažene rezultate ne samo u borbi protiv neprijatelja nego i u političkom radu s narodom. Na terenu je Vlada formirao narodnooslobodilačke odbore i druge organizacije NOP-a.

U vreme povlačenja iz Posavine, pod pritiskom nadmoćnih nemačkih jedinica, AKSENTIJEVIĆ VLADIMIR je sa svojim bataljonom učestvovao u više borbi u zapadnoj Srbiji i na Kadinjači, gde je njegov bataljon pretrpeo velike gubitke. Posle bitke na Kadinjači, s preživelim borcima iz Posavine, povukao se u Sandžak. Po zadatku CK KPJ, zajedno s Kosmajskim NOP odredom upućen je, 7. januara 1942. godine iz Sandžaka na teren Posavine da organizuje Okružno povereništvo KPJ i nastavi borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

Zbog stalnih borbi s neprijateljem Kosmajski NOP odred nije mogao da prodre odmah na Kosmaj, nego se, s grupom NOP odreda, koja se tamo nalazila, zadržao na terenu oko Valjeva. Tu je Vlada ostao sve do polovine februara 1942. godine, kada je, s grupom boraca iz Posavine, krenuo na svoj teren, gde je stigao krajem februara.

U  Grabovcu je svratio kod svog kuma, koji ga je prijavio kvislinškim vlastima, koje su ga uhapsile zajedno s Budimirom Davidovićem, i sprovele u Valjevski zatvor u kome je osuđen na smrt vešanjem. Obešen je 27. marta 1942. godine u Obrenovcu. Neposredno pred vešanje držao se hrabro i klicao Komunističkoj partiji Jugoslavije. Obešen je u trenutku kad je sa stisnutom pesnicom poslao poslednji pozdrav svom rodnom gradu.

Proglašen je narodnim herojem 14. decembra 1949. godine. (V. Gl.)

YU nostalgija

Narodni heroj – AKSENTIJEVIĆ VLADIMIR iz Obrenovca (Srbija)