Narodni heroj – Aleksa Backović

iz Nikšiča ( Crna Gora )

Rođen je 1911. godine u selu Drenoštica kod Nikšića. Gimnaziju je završio u Nikšiću, a Pravni fakultet u Beogradu, gde je primljen u Savez komunističke omladine Jugoslavije 1938.. godine. Najpre je službovao u Fabrici oružja u Kragujevcu, a potom u Novom Mestu i Kosovskoj Mitrovici.

Aleksa Backović
Aleksa Backović

Aleksa Backović član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1939. godine. U proleće 1941. godine vraća se u svoj kraj i učestvuje u pripremama, organizovanju i vođenju Trinaestojulskog ustanka. Učesnik je Pljevaljske bitke, 1. decembra 1941. godine, u kojoj je bio ranjen.

U toku Narodnooslobodilačke borbe bio je politički komesar:

Plješivičkog bataljona u Nikšićkom partizanskom odredu, od marta 1942. Drugog bataljona Pete proleterske crnogorske brigada, od juna 1942.15. kordunaške brigade, od januara 1943. i Osme kordunaške divizije, od decembra 1943. godine. Ranjavan je nekoliko puta, a veoma teško krajem aprila 1944. godine. Aleksa Backović ubijen je 2. juna 1944. godine, od strane četnika u partizanskoj bolnici zajedno sa još 35 ranjenika i dva lekara prilikom prepada četnika Lukice Popovića iz Dinarske divizije JVuO na partizansku bolnicu u selu Krčane.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.