Narodni heroj – Asim Zupčević iz Trebinja ( BiH )

Asim Zupčević  rođen je 1919. godine u Trebinju. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a zbog pripadnosti revolucionarnom omladinskom pokretu, bio je isključen iz srednje škole. Potom je učio stolarski zanat i kao mladi radnik, pristupio radničkom pokretu. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljen je 1937. godine.

Asim Zupčević
Asim Zupčević

Kada je 1936. godine, počeo građanski rat u Španiji, odlučio je da se odazove pozivu KPJ, i ode u Španiju i bori se protiv fašizma. Sa grupom komunista, februara 1937. godine, iz Trebinja se prebacio za Čanj, kod Bara, gde se skupljala veća grupa komunista, i odakle je trebalo da se prebace brodom u Španiju, ali ga je policija otkrila, uhapsila i sprovela u Trebinje. Na intervenciju porodice, pušten je iz zatvora. Prilikom demonstracija u Trebinju, došao je u sukob sa žandarima, pa se ponovo našao u zatvoru. Godine 1939. postao je član Sreskog komiteta KPJ za Trebinje. i od tada pa sve do okupacije zemlje, radio je na omasovljivanju partijskih organizacija u gradu i na selu, i na okupljanju antifašističkih snaga.

Posle okupacije Jugoslavije, aprila 1941. godine, uključio se u rad na organizovanju oružanog ustanka. Bio je posebno aktivan na sprovođenju političke Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i radom sa Muslimanima, kojima je objašnjavao suštinu Ustaškog pokreta, razotkrivao ustaša zlodela i odvraćao ih od stupanja u ustaške redove. Zbog protesta protiv ustaškog režima, bio je uhapšen. Kada se jednom vraćao sa oslobođene teritorije, nosio je oružje, pa su ga Italijani uhapsili, ali su ga, zbog nedostatka dokaza, pustili. Posle toga, je napustio grad i otišao u partizane. Učestvovao je u borbi protiv Italijana, 18. decembra 1941. godine na Radovan-ždrijelu. To je bila prva veća borba protiv okupatora na području Trebinje-Dubrovnik. Tada su uništena dva italijanska tenka. Januara 1942. godine postao je politički komesar čete u Prvom hercegovačko-crnogorskom udarnom bataljonu. U napadu na ustašku posadu u kasarni Bakraćuši pod Veležom, iznad Mostara, 17. aprila 1942. godine, Asim Zupčević  se istakao sa svojom četom. Prilikom povlačenja hercegovačkih partizanskih jedinica u vreme Italijansko-četničke ofanzive, u leto 1942. godine, ušao je u sastav Mostarskog partizanskog bataljona, kao politički komesar Druge čete. Kada je, avgusta 1942. godine, formirana Deseta hercegovačka udarna brigada, njegova četa je uključena u sastav brigade, a on je postao politički komesar čete u Trećem bataljonu. Sa brigadom je učestvovao u mnogim akcijama tokom 1942. godine u Bosni. U nekoliko okršaja nalazio se među bombašima.

Decembra 1942. godine, učestvovao je u borbama Desete hercegovačke udarne brigade na području Vlašića i Pougarja. Prilikom napada Prve dalmatinske i Desete hercegovačke brigade na selo Turbe, kod Travnika, 28. decembra 1942. godine, Asim Zupčević poginuo je prilikom napada bombaša na neprijateljske položaje.

Odlukom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.