Narodni heroj – AVDO ĆUK iz Bosanske Dubice ( BiH )

Rođen je 7. marta 1920. godine u Bosanskoj Dubici. Bio je učitelj. Kao član KPJ aktivan je od oktobra 1941. U NOB stupio 1941.

U novskoj partizanskoj četi učestvovao je u akcijama kao zapažen borac. Krajem septembra 1941. napravio je veliki podvig. Po zadatku Operativnog štaba za Bosansku krajinu išao je u Bosanski Novi za isporuku oružja partizanskim jedinicama. Nijemci i ustaše su ga cekali u zamki. Avdo Ćuk se jedva spasio bjekstvom.

Avdo Ćuk
Avdo Ćuk

Avdo odlazi u centralnu Bosnu i stupa u bataljon sa kojim prolazi mnoge borbe. Postavljen je za političkog komesara bataljona. Poslije povratka bataljona iz Slavonije i Kozare, Ćuk odlazi u Podgrmeč i postaje politički komesar Osme krajiške udarne brigade 28. decembra 1942. godine. Istakao se u mnogim borbama na Šatoru, Uni i dr.

Avdo Ćuk poginuo je u borbi sa ustašama 13. novembra 1943. na Čardaku, kod Bosanske Krupe. . U znak sjećanja na njega, omladinska radna brigada 1944. godine nosila je njegovo ime.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 23. jula 1952. godine,proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija