Narodni heroj – BAJO SEKULIĆ iz Danilovgrada

( Crna Gora )

Bajo Sekulić rođen je 13. februara 1913. godine u selu Sekulićima, kod Danilovgrada. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a gimnazije učio u Danilovgradu, Podgorici i Cetinju. Godine 1934. otišao je u Beograd i upisao Pravni fakultet. Za vreme studija priključio se studentskom pokretu i ubrzo postao član Komunističke partije Jugoslavije. Učestvovao je u raznim studentskim akcijama — demonstracijama, štrajkovima i izletima. Bio je jedan od glavnih rukovodilaca studentske omladine na Beogradskom univerzitetu.

Bajo Sekulić
Bajo Sekulić

Početkom 1941. godine, uoči Njemačkog napada na Kraljevinu Jugoslavije, vratio se u Crnu Goru i preuzeo funkciju sekretara Okružnog komiteta KPJ za Cetinje. Odmah posle okupacije, uključen jeu članstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, a 24. aprila i u članstvo Komisije za prikupljanje ratnog materijala. Bio je učesnik sastanka PK KPJ za Crnu Goru, održanog 8. jula 1941. godine u Piperska Stijena, na kojem je doneta odluka o podizanju ustanka.

Od prvih dana Trinaestojulskog ustanka, bio je veoma aktivan. Radio je na stvaranju prvih partizanskih jedinica u Crnoj Gori i bio zamenik političkog komesara Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačkih odreda Crne Gore, Boke i Sandžaka. Učestvovao je u mnogim ustaničkim akcijama tokom ljeta 1941. godine.

Kada je, oktobra 1941. godine, delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOPO Jugoslavije Ivan Milutinović, došao u Crnu Goru i formirao Glavni štab NOP odreda Crne Gore, Bajo Sekulić je imenovan za njegovog političkog komesara. Sredinom novembra od djela partizanskih jedinica iz Crne Gore formiran je Crnogorsko-sandžački partizanski odred, koji je brojao oko 3.600 boraca, za komandanta ovog Odreda je imenovan Arso Jovanović, a za političkog komesara Bajo Sekulić.

Posle neuspjelog napada na Pljevlja, 1. decembra 1941. godine, Odred se prebacio u Sandžak i tamo stvorio uslove za povezivanje sa partizanskim jedinicama, koje su se povlačile, iz Srbije. Tokom zime 1941/42. godine Bajo Sekulić je rukovodio akcijama na suzbijanju četnika na području Vasojevića. Krajem marta pripremao je napad na četnike i Italijane u Kolašinu. Ali su, 20. marta 1942. godine, dan uoči planiranog napada, četnici izvršili iznenadni napad na partizane. U tim borbama na Crkvinama, kod Kolašina, Bajo Sekulić je poginuo.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 11. jula 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, Bajo Sekulić proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija