Home Narodni heroji Milka Kufrin – Narodni heroj iz Jastrebarskog ( Hrvatska )

Milka Kufrin – Narodni heroj iz Jastrebarskog ( Hrvatska )

257
0
Milka Kufrin
Milka Kufrin

Milka Kufrin – Narodni heroj iz Jastrebarskog

( Hrvatska )

Milka Kufrin rođena 15. oktobra 1921. godine u selu Orešje Okićko, kod Jastrebarskog. Potiče iz seljačke porodice. Osnovnu školu je završila u selu Okiću, a gimnaziju u Zagrebu, gde se kasnije upisala se na Agronomski fakultet.

Milka Kufrin
Milka Kufrin

Još u srednjoj školi, Milka Kufrin je, 1938. godine, postaje član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Na fakultetu je, zbog svoje aktivnosti u omladinskom pokretu, brzo zapažena. Na prvoj godini studija izabrana za sekretara skojevske grupe, a bila je i predsednik Odbora za skupljanje narodne pomoći. Sa grupom skojevaca, Milka je prikupljala pakete za Crveni krst – koji su slati učesnicima španskog građanskog rata, koje su se nalazili u logorima u Francuskoj.

Aprila 1941. godine, posle okupacije Kraljevine Jugoslavije i proglašenja Nezavisne Države Hrvatske, izbačena je sa fakulteta. Tada, po zadatku Partije, odlazi u rodni kraj, gde se povezuje s partijskom organizacijom u selu Horvati. Tu je postala član Kotarskog komiteta SKOJ-a za Jastrebarsko i Samobor. U svom selu, Okiću, osnovala je prvu skojevsku grupu.

U junu 1941. godine, ustaše su pokušale da je uhapse, ali je uspela pobeći. Jedno vreme se skrivala kod meštana sela, a kada su joj ustaše uhapsile roditelje i sestre, ilegalno odlazi u Zagreb.

Krajem juna 1941. postaje član Mesnog komiteta SKOJ-a za Zagreb i član Komunističke partija Jugoslavije. Milka Kufrin organizuje i učestvuje u akcijama skojevskih organizacija u pripremanju i vršenju diverzantskih akcija, u pisanju parola i u uništavanju ustaških i nemačkih plakata-proglasa. Krajem oktobra 1941. godine, odlazi iz Zagreba, i preko Karlovca, dolazi u partizane, na Petrovu goru. Tu ubrzo postaje član Okružnog komiteta SKOJ-a za Karlovac, i radi na stvaranju i jačanju omladinskih organizacija na Kordunu. Učestvovala je i u akcijama partizanskih odreda.

Aprila 1942. godine Milka Kufrin odlazi, s grupom partizana, po odluci CK KP Hrvatske, s Korduna na područje Pokuplja i Žumberka, da u tim krajevima radi na razvijanju Narodnooslobodilačkog pokreta. U Žumberku postaje zamenik političkog komesara Prve žumberačke čete, koja je vršila česte diverzantske akcije na pruzi Zagreb-Karlovac, uništavala pojedina ustaška uporišta. Milka je zajedno s Milanom Mraovićem, narodnim herojem, u Hrvatskom Leskovcu razoružala železničku stražu i zarobila 9 domobrana. Kasnije je bila postavljena za političkog komesara Treće čete bataljona „Josip Kraš“, s kojom je vršila svakodnevne akcije u neposrednoj blizini okupiranog Zagreba.

U novembru 1942. godine postala je član Okružnog komiteta KPH za Pokuplje. Ali ubrzo posle toga, po zadatku Partije, napušta ovaj kraj i odlazi na Kordun, gde postaje sekretar Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku.

Kao omladinski rukovodilac obilazila je područja Korduna, Like, Pokuplja, Žumberka, Slavonije, Podravine i Kalnika, radeći na stvaranju organizacije SKOJ-a na terenu i u partizanskim jedinicama. Godine 1943. Milka Kufrin je izabrana za predsednika Saveza antifašističke omladine Hrvatske. Učestvovala je na Prvom kongresu Ujedinjene antifašističke omladine Jugoslavije, novembra 1942. u Bihaću, i Drugom kongresu, maja 1944. u Drvaru. Bila je i većnik na Prvom, Drugom i Trećem zasjedanju ZAVNOH-a.

Posle oslobođenja Jugoslavije, birana je na području Jastrebarskog i Samobora za narodnog zastupnika Sabora NR Hrvatske i poslanika Savezne skupštine u pet saziva. Završila je Ekonomski fakultet, bila podsekretar u Saveznom sekretarijatu za robni promet, predsednik Saveznog komiteta za turizam, član Saveznog izvršnog veća, član Izvršnog veća Sabora NR Hrvatske i član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Bila je i član Predsedništva Republičkog odbora SUBNOR-a Hrvatske.

Milkin suprug general Rade Bulat, takođe je bio narodni heroj.

Umrla je 28. januara 2000. godine u Zagrebu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja Milka Kufrin odlikovana je 23. jula 1953. godine.