Narodni heroj – Petar Babić Pepa iz D.Lapca ( Hrvatska)

Petar Babić Pepa rođen je 1919. godine od oca Stevana i majke Rade u selu Tiškovac Lički, kod Donjeg Lapca. Pored osnovne škole, završio je tri razreda Stručne zanatske škole u Drvar, gde je učio mašinbravarski zanat.

Petar Babić Pepa
Petar Babić Pepa

Kao mladi metalski radnik, 1936. godine je pristupio organizaciji Ujedinjenih radničkih sindikata (URS) u Drvaru, a iduće 1937. godine je postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Zbog učestvovanja u akcijama radničke omladine, otpušten je s posla, a zatim pozvan na odsluženje vojnog roka, koji je služio u Karlovacu i Zagrebu.

Aprilski rat 1941. godine, ga je zatekao u Jugoslovenskoj vojsci. Posle kapitulcije, izbegao je zarobljavanje i vratio se u rodni kraj. Učestvovao je u pripremama oružanog ustanka u Lici. Krajem novembra 1941. godine postavljen je za političkog delegata voda u bataljonu „Marko Orešković“, a ubrzo potom je postao politički komesar čete u istom bataljonu. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljen je januara 1942. godine.

Aprila 1942. godine, kada je formiran Treći lički partizanski odred, postavljen je za zamenika političkog komesara odreda i rukovodioca partijske organizacije u odredu. Od avgusta 1942. do februara 1943. godine Petar Babić Pepa bio je politički komesar Druge ličke proleterske udarne brigade.

Od februara do maja 1943. godine nalazio se u Trećoj ličkoj udarnoj brigadi. Maja 1943. godine, Glavni štab NOV i PO Hrvatske ga je postavio na dužnost političkog komesara novoformiranog Štaba Kninskog operativnog sektora. U jesen 1943. postavljen je za političkog komesara Devetnaeste severnodalmatinske divizije i na toj funkciji ostao je do kraja rata.

Posle završetka Drugog svetskog rata, nastavio je profesionalnu vojnu karijeru u Jugoslovenskoj armiji, u kojoj je obavljao visoke vojne i političke dužnosti – bio je politički komesar Prve tenkovske divizije, u Kranju i Tenkovskog korpusa, u Skoplju; nastavnik taktike i načelnik klase u Višoj vojnoj akademiji JNA; zamenik pomoćnika Saveznog sekretara za kadrovsko-personalne poslove JNA; načelnik Kabineta Vrhovnog komandanta maršala Josipa Broza Tita; sekretar Saveta narodne odbrane Jugoslavije i pomoćnik Saveznog sekretara za vojno-privredni sektor.

Godine 1972. imenovan je za ambasadora SFR Jugoslavije u Kanadi. Po povratku iz Kanade, 1976. godine preuzeo je dužnost predsednika Zajednice industrije naoružanja i vojne opreme Jugoslavije (ZINVOJ). Aktivna služba prestala mu je 1979. godine, kada je penzionisan u činu general-pukovnika JNA.

Petar Babić Pepa završio je Višu partijsku školu „Đuro Đaković“, Višu vojnu akademiju JNA i Generalštabnu komandnu školu u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom 1956. i 1957. godine.

Umro je 31. oktobra 2006. godine u Beogradu. Sahranjen je 4. novembra u Aleji narodnih heroja na Novom groblju.

Dve sestre i brat bili su učesnici Narodnooslobodilačke borbe.

YU nostalgija