Narodni heroj – DANILA KUMAR iz Nove Gorice

( Slovenija )

Narodni heroj Danila Kumar – Andreja (Hum, kod Gorice, 13. oktobar 1921 — brdo Lubnik, kod Škofje Loke, 18. mart 1944), učesnica Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Danila Kumar
Danila Kumar

Danila Kumar rođena je 1921. godine u selu Hum kod današnje Nove Gorice. Njen otac Andrej bio je stolarski radnik, revolucionar i član KP Italije od Osnivačkog kongresa 1921. godine. Kasnije je bio u emigraciji u Francuskoj i Južnoj Americi, odakle je 1927. bio proteran zbog komunističke delatnosti. Iste godine naselio se u selu Ježica, današnjem predgrađu Ljubljane.

Danila Kumar je završila osnovnu školu u Ježici, a zatim građansku u Ljubljani. Pokušavala je da se upiše na srednju tehničku, pa na trgovačku akademiju i najzad na dvogodišnju trgovačku, ali je svugde odbijena, jer su zbog pretrpanosti škola primali samo one s odličnim ocenama. nakon toga se zaposlila u fabrici čarapa u selu Savije u blizini roditeljske kuće. Uskoro je bila otpuštena jer je agitovala za sindikalni pokret. Stupila je 1937. godine kao šegrt u papirnicu Tičan gde je, posle tri godine, postala trgovačka pomoćnica.

U to je vreme postala i članica Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Na izletu seljačko-radničkog pokreta na Limbarskoj gori, koga je organizovala KPJ, održala je govor o teškom položaju omladine koja nema posla i mogućnosti za školovanje. Zbog toga je bila na saslušanju na policiji. Drugi put je bila uhapšena jer je uzdignutom pesnicom pozdravila slovenačke rudare prilikom dočeka iz Francuske. Treći put je bila uhapšena pred sam početak rata, ali je ubrzo puštena. Tada je u njenoj kući proradila prva ilegalna štamparija KPJ.

Marta 1941. godine, postala je članica Komunističke partije Jugoslavije, te je aktivno učestvovala u organizovanju demonstracija protiv pristupanja Jugoslavije silama Osovine.

Odmah posle okupacije Jugoslavije uključila se u oslobodilački pokret. Kada je u oktobru 1941. njen otac, kao istaknuti komunista, prešao u ilegalnost kako bi izbegao hapšenje, to je morala da učini i ona i cela njihova porodica. Nakon toga je bila određena za kurira za vezu između članova Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije, koji je tada još bio u Ljubljani. U junu 1942. za vreme jedne racije uhvatila ju je policija. Prilikom sprovođenja u zatvor uspela je da pobegne.

Početkom juna 1942. uz pomoć lažnih isprava bila je prebačena iz Ljubljane na oslobođenu teritoriju, u partizane. Kada se počelo sa prikupljanjem dobrovoljaca za Prvu slovenačku proletersku brigadu „Tone Tomšič“, i ona se prijavila. Bila je bolničarka u brigadi. Uskoro je postala politički delegat voda, a zatim zamenica političkog komesara čete.

Učestvovala je u mnbogobrojnim borbama brigade tokom zime 1942. i 1943. godne, kroz proletnje borbe u Suhoj krajini i prilikom prelaska brigade preko demarkacione linije u nemačku okupacionu zonu. Kada je u jednoj borbi s nemačkim snagama poginuo komandir njene čete, Danila Kumar je preuzela komandu i izvela proboj kroz nemački obruč.

Uoči kapitulacije Italije, kao zamenica komesara bataljona, prilikom prodora nemačkih tenkova u Cerkno, septembra 1943, učestvovala je u spašavanju ranjenika iako je i sama bila ranjena u nogu.

Kada je brigada „Tone Tomšič“ u sastavu 14. slovenačke divizije, krenula preko Hrvatske za Štajersku, u januaru 1944, Danila Kumar je poslata u Gorenjsku za članicu Pokrajinskog sekretarijata Antifašističkog fronta žena. Tek što je Danila Kumar stigla u Gorenjsku i počela da se upoznaje s tamošnjim prilikama, poginula je. Nemački agenti su saznali da se nalazi kod brda Lubnik kod Škofje Loke, te su joj priredili zasedu i ubili ju puškomitraljezom.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, Danila Kumar  proglašena je za narodnog heroja.

Yu nostalgija