Narodni heroj – Đoko Prelević iz Podgorice ( Crna Gora )

Đoko Prelević rodio se u zaseoku Boljev Do u blizini sela Kupusci, kod Podgorice 1912. godine. Nije imao uslova da se školuje te je završio samo osnovnu školu. Rano se zainteresovao za revolucionarni radnički pokret. Kada mu je bilo 20 godina postao je član SKOJ-a, a dve godine kasnije i član KPJ.

Učestvovao je usvim značajnijim akcijama u podgoričkom srezu. Veoma se angažovao u organizovanju udarnih grupa na teritoriji Donjih Kuča, a kada je 12. septembra 1941. godine formiran partizanski bataljon „Marko Miljanov” postavljen je za komesara čete „Ilija Božanić” koju je sam oformio.

Đoko Prelević
Đoko Prelević

Đoko Prelević istakao se u borbi koja je vođena protiv italijana 18. oktobra 1941. godine na Jelinom dubu. Kada su se partizani povukli ka Bosni ostao je da rukovodi partijskom organizacijom u Kučima. Organizovao je atentate na istaknute četnike u Kučima.

U drugoj polovini jula 1943. godine krenuo je na sastanak sa Ivanom Milutinovićem koji je nakon Sutejske došao u Crnu Goru da poveže partizanske jedinice. Tom prilikom četnici su mu napravili zasedu, ali je Đoko uspeo da se probije i povuče u planinu Žijevo. Nakon dan-dva četnici su ih opkolili i tom prilikom je poginuo Đoko zajedno sa svojim bratom Ivanom koji je imao samo 16 godina.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.