Narodni heroj – Dušan Metlić iz Jajca ( BiH )

Dušan Metlić rodio se u siromašnoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu završio je u Jajcu, a nakon škole zaposlio se kao putar. Nakon propasti države u Aprilskom ratu samoinicijativno je skrivao i prikupljao oružje za organizovanje ustanka. Pred naletom ustaša sa suprugom i detetom pobegao je u Janj gde je već u toku bila priprema za podizanje ustanka.

Dušan Metlić
Dušan Metlić

U širem rejonu Jajca pridružio se ustancima i u avgustu 1941. godine organizovao napade na domobranske stanice u selu Ćusine i železničku stanicu u Bravnicama. U napadu na Ćusine zaplenjeno je 8 pušaka i municija čime je opremljena grupa boraca. Predvodio je akciju u kojoj je oslobođeno Šipovo 1. avgusta 1941. godine.

Dušan Metlić predvodio je napad na Jezero 28. avgusta gde je zaplenjena veća količina oružja i top, a zatim učestvovao u oslobađanju Mrkonjić Grada. Zaustavio je prodor brojčano i tehnički nadmoćnijeg neprijatelja 21. septembra na Grbavičkom polju i odbacio ih je u Jajce. Dve nedelje kasnije u jednoj akciji spasao je Simu Šolaju koga su ustaše zarobile. Za iskazane zasluge u borbama izabran je za komandanta bataljona „Vasa Pelagić”.

Učestvovao je u još jednom oslobađanju Mrkonjić Grada noću između 24/25. februara kada je ušao u grad i pomogao izvlačenje Šolajinih boraca. Njegov bataljon sa 120 boraca ušao je u sastav Udarnog bataljona i sa njim je učestvovao u borbama protiv četnika na Manjači. U junu se u sastavu Prve krajiške brigade istakao u bici na Kozari. Partizani su noću između 11/12. avgusta 1942. godine napali ustaše u Kupresu. U tom jurišu poginuli su komandanti Dušan Metlić i Simo Šolaja.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, Dušan Metlić proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija