Narodni heroj – Dušan Rakita iz Donjeg Vakufa ( BiH )

Dušan Rakita rodio se u Ljuši u seljačkoj porodici 1898. godine. Pre Prvog svetskog rata je završio osnovnu školu i zaposlio se u Janju kao pomoćni lugar. Nakon rata, 1926. godine završava trogodišnju lugarsku školu i postavljen je za lugara u selu Strojicama gde je ostao do kapitulacije Jugoslavije.

Dušan Rakita
Dušan Rakita

Formiranjem Nezavisne Države Hrvatske tadašnje vlasti su ga otpustile iz službe kao nepoverljivog. Ustaške vlasti su sačinile spisak od 300 ljudi iz Janja kojima je naređeno da se 28. jula prijave vlastima. Sa nekoliko drugova Dušan je 27. jula upao u opštinu Janj u Strojicama i uhapsio predsednika i sekretara, uništio spisak i ostalu ustašku arhivu.

Zajedno sa Simom Šolajom vodio je borbe na pruzi Jajce − Donji Vakuf, za oslobođenje Šipova 27. avgusta i Jezera 28. avgusta 1941. godine. Dušan Rakita ranjen je u napadu na italijanski garnizon u Donjem Vakufu 21. novembra 1941. godine, ali je samo dve nedelje kasnije učestvovao u napadu na ustaše i italijane u selu Rastičevu kod Kupresa. U članstvo KPJ je primljen u februaru 1942. godine. Ponovo je lakše ranjen u napadu na Mrkonjić grad 25. februara 1942. godine.

U maju 1942. godine postavljen je za komandira 7. čete bataljona „Iskra” 3. krajiškog NOP odreda, a već polovinom juna za komandira Udarne čete. Kako bi uništili ustanak u Janju neprijatelji su napravili plan pa je zbog toga kao ispomoć stigao Udarni bataljon 5. krajiškog korpusa. Dušan Rakita je sa svojom četom zauzeo položaje u selu Strojicama. U ranim jutarnjim časovima počela je borba sa ustašama i četnicima i u toj borbi je poginuo.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija