Narodni heroj – JOVO JANKOVIĆ iz Sokoca ( BiH )

Jovo Janković rodio se u selu Krnije kod Sokoca 1919. godine. Osnovnu školu je završio u Sokocu, a od 1938. godine se u svom selu bavio zemljoradnjom. Te godine odlazi u artiljerijsku podoficirsku školu gde ga je zatekao Drugi svjetski rat. Bio je aktivan u pripremi ustanka čim se vratio u svoj rodni kraj. U ustaničke redove na Romaniji je stupio u julu 1941. godine. Kada su oformljene prve grupe postavljen je za komandira Glasinačke grupe, a kada je grupa porasla postavljen je za komandira čete.

Jovo Janković
Jovo Janković

Jovo Janković je sa svojim borcima sačekao je Njemce u zasedi na Lisina na Romaniji i zasuo ih bombama. Uništio je žandarmerijsku stanicu u Žljebovima, a naročitu hrabrost je pokazao u borbi sa Nemcima na Romaniji 18. avgusta 1941. godine. U tom napadu je poginulo 22 nemačka vojnika, zarobljena su tri kamiona, dosta municije i oružja. U avgustu 1941. godine primljen je u KPJ.

Sa svojom grupom uestvovao je u oslobađanju Sokoca 25. avgusta 1941. godine, a u borbama na Stambolčiću i Palama su ubili više neprijateljskih vojnika. Tokom Druge neprijateljske ofanzive pokazao je hrabrost i umešnost u organizovanju odbrane pošto je na Crvenim stijenama na Romaniji zaustavio prodor nemačkih snaga koje su bile mnogo brojnije.

Razbolio se od tifusa u martu 1942. godine u selu Šići na Romaniji. Četnici su napali bolnicu i tada se razvila borba u koju su stupili mnogi ranjeni partizani. U tom sukobu je poginuo Jovo Janković. Njegova cjela porodica je učestvovala u narodnooslobodilačkoj borbi, a kao partizani su mu poginuli dva brata i otac.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, Jovo Janković proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija