Narodni heroj – Kiro Atansaovski Nalbatot

iz Kvadarca ( Makedonija )

Kiro Atansaovski Nalbatot rođen je 1923. godine u Kavadarcima. Posle osnovne škole, završio je tri razreda građanske škole. Pre Drugog svetskog rata je radio kao kovački radnik, u radnji svog oca Krste. Uskoro se pridružio revolucionarnom omladinskom pokretu i 1940. godine postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Policija je uočila njegovu delatnost, pa je ubrzo bio uhapšen i nakon nekog vremena pušten. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je u proleće 1941. godine.

Kiro Atansaovski Nalbatot
Kiro Atansaovski Nalbatot

Nakon početka okupacije, kovačka radnja njegovog oca služila mu je za održavanje veze sa seljacima preko kojih je rasturao ilegalni materijal. Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Godine 1942. postao je član Mesnog komiteta KPJ za Kvadarce. Od leta 1942. do kraja 1943. godine delovao je kao profesionalni partijski radnik. Zbog uspeha na organizovanju Narodnooslobodilakog pokreta i održavnja veza sa Tikveškim partizanskim odredom „Dobri Daskalov“, početkom 1943. godine postao je član Oblasnog komiteta KPJ za Tikveš.

Početkom aprila 1944. godine, po direktivi KPJ, ilegalno je otišao u Kavadarce i zajedno sa Dimčetom Mirčevim, sekretarom Sreskog komiteta KPJ za Kavadarce, uspeo da organizuje izlazak iz grada šezdeset novih boraca za Drugu makedonsku udarnu brigadu. Uveče 7. aprila 1944. godine bugarska policija je opkolila kuću u istočnom delu grada, u kojoj su se nalazili Kiro Atansaovski Nalbatot i Dimče. Pošto su odlučili da se ne predaju, pružali su otpor neprijatelju dok su imali municije, a potom su izvršili samoubistvo.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.