Narodni heroj – Mirko Vejinović

iz Bosanskog Novog ( BiH )

Mirko Vejinović rođen je 1920. godine u selu Mala Krupska Rujiška, kod Bosanskog Novog. Poticao je iz bogate i ugledne zemljoradničke porodice. Posle završetka osnovne škole, u rodonom selu, otišao je u Banjaluku, gde je završio nižu poljoprivrednu školu. Nakon toga je živeo na selu i bavio se poljoprivredom.

Mirko Vejinović
Mirko Vejinović

Nakon okupacije Jugoslavije i izbijanja ustanka u njegovom kraju, 1941. godine, sa grupom omladinca iz svog sela je stupio u ustaničke jedinice. Već u prvim borbama se istakao kao hrabar i odlučan borac, pa je novembra 1941. godine bio primljen u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Bio je upućen i na vojno-politički kurs, nakon čega je postao desetar u Novskoj partizanskoj četi.

Početkom 1942. godine se istakao kao bombaš u zauzimanju ustaškog uporišta u Budimlić Japri, kod Oštre Luke. Nalazio se tada u grupi bombaša, koja je pod zaštitom mitraljeske vatre, dopuzala do neprijateljskih rovova, nakon čega je bacio bombe i uskočio u neprijateljski rov. Kako je u rovu još bilo živih ustaša, Mirko Vejinović ih je sa borcima iz grupe pobio, čime je znatno doprineo zauzimanju ovog ustaškog uporišta. Marta 1942. godine ova četa je ušla u sastav Udarnog bataljona i otišla u centralnu Bosnu, dok je Mirko sa svojom desetinom ostao na terenu. Kasnije je njegova desetina je poslužila kao jezgro za formiranje Druge novske partizanske čete, čiji je Mirko Vejinović bio komandir.

U leto 1942. godine njegova četa je vodila višednevne borbe s brojnijim nemačkim i ustaškim snagama, uspešno odolevajući njihovim napadima. Mirko je tada odabrao nekoliko boraca, s kojim se provukao u pozadinu neprijatelja i napao Komandu ustaškog bataljona, što je izazvalo paniku kod neprijatelja i prinudilo ga na povlačenje. Prilikom napada na Bosanski Novi, u leto 1942. godine, borci Mirkove čete su bez teškog naoružanja, naoružani samo puškama i bombama, jurišali na oklopni voz u Urijama, na ulazu u Bosanski Novi.

Oktobra 1942. godine kada je formirana Šesta krajiška udarna brigada, Mirkova četa je ušla u njen sastav. Oktobra 1943. godine Mirko Vejinović je bio postavljen najpre za zamenika komandanta, a potom za komandanta Trećeg bataljona Šeste krajiške brigade. Poginuo je 19. decembra 1944. godine, u blizini sela Busovača, kod Zenice, u borbi njegovog bataljona protiv nemačko-ustaških snaga, koje su štitiele komunikaciju Sarajevo—Bosanski Brod.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.