Narodni heroj – Matija Blejc Plamen

iz Mengeša ( Slovenija )

Matija Blejc Plamen rođen je 24. novembra 1914. godine u Mengešu kod Ljubljane. Po zanimanju je bio krojač.

Matija Blejc Plamen
Matija Blejc Plamen

Bio je jedan od prvih organizatora Narodnooslobodilačkog pokreta u Gorenjskoj. Početkom juna 1941. stupio je u Radoveljsku partizansku četu. Učestvovao je u prvim akcijama na području Kamničkog sreza. Istakao u akcijama rušenja mostova koje je sa svojom četom izvršavao. Takođe je učestvovao u borbama na Moravškom, u Palovčima i kod Sv. Mohorja. Iste je godine postao član Komunističke partije Jugoslavije.

Krajem 1941. godine njegova četa je priključena partizanskom bataljonu „Ivan Cankar“ u Poljanskoj dolini. Učestvujući u mnogim borbama u Gorenjskoj, Matija se posebno istakao januara 1942. u velikoj trodnevnoj borbi u Dražgošama.

Formirao je od svoje čete bataljon od 120 ljudi, sa kojim je juna 1942. godine razbio neprijateljsku stanicu na Črnivcu i Stahovci. Takođe je naneo neprijatelju velike gubitke na Velikoj Planini i u Tuhinjskoj dolini, organizovao niz uspešnih zaseda i izvršio mnogo sabotaža. Tokom tih akcija bataljon se povećao na 280 boraca i stekao ugled jedne od najboljih borbenih partizanskih jedinica u tim krajevima. Maja 1942. godine, bataljon je izvršio napade na Savinjsku dolinu i Šmartno. Matija se tada sukobio se s Nemcima koji su bili opkolili njegov bataljon i bio teže ranjen. Ipak, nije napustio svoj bataljon.

Novembra 1942. godine, Matija Blejc Plamen je bio postavljen za komandanta Kokrškog partizanskog odreda. Međutim, poginuo je prilikom proboja iz neprijateljskog obruča na Kostavškoj planini, pre stizanja naredbe kojom je bio naimenovan za komandanta Gorenjske grupe odreda.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 22. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.