Narodni heroj-Marko Stanišić

iz Budve (Crna Gora)

Marko Stanišić rođen je 15. novembra 1919. godine u selu Maine, u Budvi. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a nakon toga se bavio raznim fizičkim poslovima. Kao mladi radnik priključio se revolucionarnom radničkom pokretu i učestvovao je u akcijama, kojima je rukovodila tada ilegalna Komunistička partija Jugoslavije (KPJ). Godine 1940. primljen je u članstvo KP Jugoslavije.

Nakon okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine aktivno je radio na pripremanju oružanog ustanka u svom kraju. Kada je izbio Trinaestojulski ustanak bio je među prvim ustanicima u Crnogorskom primorju. Učestvovao je i u jednoj od prvih većih ustaničkih akcija, kada je 18. jula 1941. godine na putu Budva—Cetinje, kod sela Brajića napadnuta i uništena italijanska motorizovana kolona, a preko 230 italijanskih vojnika izbačeno iz stroja.

Marko Stanišić
Marko Stanišić

Kao dobrovoljac Primorsko-sokolske čete, ušao je u sastav Lovćenskog bataljona Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku. U sastavu ovog bataljona učestvovao je u neuspelom napadu na Pljevlja, 1. decembra 1941. godine. U ovom napadu, bio je među borcima koji su jurišali na opkoljeni grad. Nakon toga učestvovao je u borbama po Sandžaku, a 21. decembra 1941. godine u Rudom je bio među borcima Lovćenskog bataljona koji su stupili u Prvu proletersku udarnu brigadu.

Zajedno sa Prvom proleterskom brigadom, Marko je učestvovao u borbama ove brigade na Romaniji, Zvijezdi i Igmanu, a posebno se istakao u borbama protiv četnika u Okruglici, kao i u napadu na italijansko-ustaški garnizon u Ulogu, na Neretvi i napadu na ustaško uporište u Župi, od Uloga do Konjica. Isticao se i u borbama protiv četnika, maja 1942. godine na Sinjajevini i početkom juna na Durmitoru.

Među borcima Prvog lovćenskog bataljona, ali i čitave Prve proleterske brigade, bio je poznat kao neustrašivi bombaš, koji je u svojoj torbici uvek nosio nekoliko bombi. U borbi u blizini sela Džepi, kod Konjica, juna 1942. godine Marko je u pratnji dvojice boraca-puškomitraljezaca, Špire Lagatora i Hajrudina Mehinagića, upao u pećinu u kojoj se krila grupa od deset ustaša nakon čega ih je razoružao. Za ovaj podvig, koji je omogući dalje napredovanje Prvog lovćenskog bataljona, Marko Stanišić je bio pohvaljen od strane Štaba Prve proleterske brigade, a na poklon je dobio ručni sat, kao najhrabriji borac Prvog bataljona.

Isticao se hrabrošću i u novim borbama Prve proleterske brigade — kod Konjica, Livna, Ključa, Jajca, na Ivansedlu i Glavatičevu, prilikom forsiranja Drine, aprila 1943. godine i dr. Kako bi mu bilo odato priznanje za iskazano junaštvo, 1943. godine je bio određen za zastavnika Prvog lovćenskog bataljona. Zastavu bataljona tada je preuzeo od Blaža Popivode, koji je bio upućen u Jajce na pohađanje partijsko-političke škole. Nakon toga u svakoj borbi je jurišao s razvijenom zastavom, a posebno u danima Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive.

Početkom 1944. godine unapređen je u čin potporučnika i postavljen za zamenika Šestog beogradskog bataljona Prve proleterske brigade. Sa ovim bataljonom učestvovao je u mnogim borbama u Bosni, Sandžaku i Srbiji. Posebno se istakao maja 1944. godine u borbama kod Mliništa, u vreme nemačkog desanta na Drvar. Tada je sledeći njegov primer, čitav bataljon ispoljio veliko junaštvo. Od kraja 1944. godine pa do završetka rata, Marko Stanišić je bio obaveštajni oficir Prve proleterske divizije.

Nakon oslobođenja Jugoslavije, nastavio je vojnu karijeru u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA). Završio je Višu vojnu akademiju JNA i nalazio se na dužnosti komandanta puka, kao i na raznim štabnim dužnostima u korpusu. Penzionisan je u činu pukovnika JNA.

Umro je 5. decembra 1983. godine u Beogradu. Sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima su tri Ordena za hrabrost, Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem i Orden partizanske zvezde sa puškama. Od međunarodnih se ističe Partizanski krst NR Poljske.[3] Ordenom narodnog heroja je odlikovan 10. jula 1953. godine.