Narodni heroj – Martin Kotar Pilat

iz Novog Mesta( Slovenija )

Martin Kotar Pilat  rođen je 1922. godine u Velikom Banu kod Novog Mesta, u zemljoradničkoj porodici. Izučio je pekarski zanat i radio u više pekara po raznim krajevima.

Rano u proleće 1942. godine vratio se kući i otišao u partizane. Dana 1. aprila postao je borac Gorjanske partizanske čete. Nakon spajanja sa Drugom belokranjskom četom, formiran je bataljon, pa Belokranjski odred.

Martin Kotar Pilat
Martin Kotar Pilat

Kada je početkom jula 1942. godine formirana Prva slovenačka proleterska udarna brigada „Tone Tomšič“, u nju su uključeni najbolji borci iz svih jedinica, među njima i Kotar. Učestvovao je u svim bitkama koje je brigada vodila.

Sredinom 1943. bio je unapređen u čin kapetana. nakon završetka nemačke ofanzive i reorganizacije jedinica 1944, Kotar je postao zamenik komandanta Prvog bataljona brigade „Tone Tomšič“.

Martin Kotar Pilat poginuo je 21. aprila 1944, tokom borbe protiv nemačkih snaga u napadu Šeste i Prve slovenačke brigade na neprijateljsko uporište Šmartno v Tuhinju.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 13. septembra 1952. godine, proglašen je za narodnog heroja.