Narodni heroj-Milisav Dakić

iz Vojnića (Hrvatska)

Milisav Dakić rođen je 13. septembra 1913. godine u selu Klipino Brdo kod Vojnića, u siromašnoj seljačkoj porodici.

Pre Drugog svetskog rata bavio se zemljoradnjom. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1940. godine.

Milisav Dakić
Milisav Dakić

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Bio je jedan od organizatora ustanka u svom kraju.

Krajem 1941. postao je komandir Druge čete Drugog bataljona Prvog kordunaškog partizanskog odreda. Kada je formirana Prva brigada Hrvatske, Dakićev je bataljon ušao u njen sastav. Decembra 1942. godine, postavljen je za zamenika komandanta Četvrte brigade Osme kordunaške udarne divizije.

Poginuo je 21. marta 1943. godine u napadu na neprijateljsku posadu u Vrhovinama.

Po njemu je kasnije dobio ime Prvi bataljon Treće kordunaške brigade.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 12. jula 1949. godine, proglašen je za narodnog heroja.