Narodni heroj – Mustafa Latifić iz Livna ( BiH )

Mustafa Latifić rođen je 15. juna 1915. u Livnu. Potiče iz siromašne radničke porodice, njegov otac Osman poginuo je tokom Prvog svetskog rata, svega par meseci posle njegovog rođenja. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u rodnom mestu, a Srednju tehničku školu, 1935. godine u Sarajevu.

Imao je želju da studira na Tehničkom fakultetu u Pragu, ali loši materijalni uslovi njegove porodice mu to nisu dopuštali. Još u vreme školovanja, kao đak Srednje tehničke škole, došao je u dodir s revolucionarnim omladinskim pokretom i zbog toga dolazio u sukob s upravom škole i sarajevskom policijom.

Mustafa Latifić
Mustafa Latifić

Posle završetka školovanja 1935. godine, Mustafa Latifić vratio se u rodno Livno. Pošto nije mogao da nađe zaposlenje, pomagao je majci u kućnim poslovima. Bio je vrlo aktivan u radu Ujedinjenih radničkih sindikata u Livnu, u kojima je tada ilegalna Komunistička partija Jugoslavije imala veoma veliki uticaj.

U to vreme u Livnu je dolaskom Vojina Zirojevića, obnovljen rad partijske ćelije, koja je postala veoma aktivna. Pored rada u URS-ovim sindikatima, Mustafa je bio aktivan član muslimanskog omladinskog društva „Merhamet“, koje je okupljalo skoro svu muslimansku omladinu Livna.

Godine 1937. otišao je na odsluženje vojnog roka u Sarajevo u Školu za rezervne oficire, ali je posle dopisa iz Sreskog načelstva iz Livna, kako nepoženjan prebače na redovno osluženje vojnog roka u pešadijski puk u Kragujevcu. Posle vojske, krajem 1938. godine, otišao je u Sušak, gde se zaposlio u fabrici papira.

Odmah po dolasku u Sušak priključio se radničkom pokretu i početkom 1939. godine primljen je u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Nekoliko meseci kasnije zbog političkog rada među radnicima i omladinom, uhapšen je i posle dva meseca ispitivanja, proteran na tri godine u rodno mesto. Po povratku u Livno, nastavio je politički rad posebno u društvu „Merhamet“.

U potrazi za zaposlenjem otišao je u Zagreb, gde je stanovao kod sestre. Tražeći zaposlenje, dolazio je u dodir s mnogim komunistima, a posebno se sprijateljio s Otokarom Keršovanijem. Tokom boravka u Zagrebu, bio je aktivan u Radničkoj komori i Udruženju esperantista i primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Posle svega nekoliko meseci boravka u Zagrebu, 1940. godine, ponovo je uhapšen i proteran u rodno mesto. Početkom 1941. godine, pozvan je u rezervu vojske u Sinju, gde ga je zatekao Aprilski rat i kapitulacija kraljevske vojske. U Sinju se povezao sa Hasanom Brkićem, tada sekretarom Okružnog komiteta KPJ za Sarajevo i zajedno sa njim otišao u Livno. Po dolasku u Livno zajedno sa Vojinom Zirojevićem sva trojica su aktivno radila na organizovanju ustnaka, prikupljanju oružja i dr.

U toku jula 1941. godine, Mustafa Latifić je bio jedan od glavnih organizatora ustanka u livanjskom kraju. Posebno je radio na zbližavanju Srba, Hrvata i Muslimana. Kao odličan organizator i vrstan govornik, pridobijao narodne mase za Narodnooslobodilački pokret (NOP) svuda gde je politički delovao. Posebno je bio popularan u srpskim stanovništvom u selima oko Kupresa i Glamoča.

Početkom decembra 1941. godine nalazio se na čelu grupe boraca Livanjskog partizanskog odreda, potpomognute nenaoružanim seljacima, koja je u zasedi sačekala italijansku motorizovanu kolonu i posle četvoročasovne borbe je razbila. Mustafa je tada, naoružan pištoljem i bombom, prvi ušao među italijanske kamione i sam razoružao nekoliko vojnika. U ovoj borbi je zarobljeno više italijanskih vojnika, nekoliko oficira i podoficira, i veća količina oružja, municije, ćebadi i drugog materijala. Kasnije se istakao i u borbi protiv italijana na putu između Duvna i Prozora.

Posle pogibije Vojina Zirojevića, Mustafa Latifić je maja 1942. godine postavljen za političkog komesara Batljona „Vojin Zirojević“, koji je vojno i politički delovao u okviru Četvrte operativne zone Hrvatske za Dalmaciju.

Polovinom juna Štab bataljona i Prva četa su sa delovima Trećeg i Petog krajiškog partizanskog odreda učestvovali u borbama s ustašama oko Glamoča. Po povratku na svoj teren, 13. juna, borci bataljona su svartili u selo Vidimlije, kod Livna, da se odmore od napornog marša. U zoru 14. juna 1942. godine bili su opkoljeni od četnika, a u borbi koja se nakon toga razvila, pogoćen s više metaka poginuo je Mustafa Latifić.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 22. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.