Narodni heroj – Pero Georgiev Čičo iz Kumanova ( Makedonija )

Pero Georgiev Čičo rođen je 1918. godine u Kumanovu. Potiče iz zanatliske porodice. Posle završene osnovne škole, učio je krojački zanat. Kao vrlo mlad, uključio se u omladinski revolucionarni pokret u Kumanovu.

Pero Georgiev Čičo
Pero Georgiev Čičo

Godine 1933, kao petnaestogodišnjak primljen je u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a tri godine kasnije, 1936, postao je i član Komunističke partije Jugoslavije. Iako veoma mlad, 1937. godine postao je član Pokrajinkog komiteta SKOJ-a za Makedoniju i član Mesnog komiteta KPJ za Kumanovo.

Godine 1939. postao je sekretar MK KPJ za Kumanovo, i član PK KPJ za Makedoniju. Njegova partijska aktivnost, nije ostala neprimećena od policije, zbog čega je više puta bio hapšen i proganjan.

Bio je jedan od organizatora i učesnika velikih demonstracija protiv pristupanja Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu, 27. marta 1941. godine u Kumanovu. Posle okupacije Jugoslavije, među prvima se suprotstavio Metodiju Šatorovu, sekretaru PK KPJ za Makedoniju, koji se oglušio o pozive CK KPJ o podizanju ustanka i pokušao da makedonsku partijsku organizaciju pripoji Bugarskoj komunističkoj partiji.

Na partijskoj konferenciji u Kumanovu, maja 1941. godine, ponovo je izabran za sekretara Mesnog komiteta. Kao sekretar partijskog komiteta u Kumanovu, radio ja na pripremama za oružani ustanak u gradu i okolini. Početkom oktobra 1941. godine, s grupom boraca, je napustio grad i otišao na Karadak, u Karadački partizanski odred. Po dolasku u Odred postavljen je za njegovog političkog komesara.

Ovaj partizanski odred bio je slabo naoružan, bez borbenog iskustva i stalno progonjen od vojnih i policijskih snaga bugarskog okupatora, zbog čega je ubrzo bio razbijen. Pero se s grupom borca, 14. oktobra 1941. godine, našao opkoljen od bugarske vojske, u blizini sela Belanovaca, kod Kumanova. Odbivši pozive neprijatelja da se preda, pucajući je poveo borce na juriš, s namerom da se probiju ili poginu. U tom napadu je pao smrtno pogođen.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 10. oktobra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija