Narodni heroj – Radisav Jugović Bako

iz Danilovgrada ( Crna Gora )

Radisav Jugović Bako rođen je 1915. godine u selu Kosić, kod Danilovgrada. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Danilovgradu, a trgovačku akademiju u Podgorici. Završio je školu rezervnih oficira. Kada je pozvan na vežbu 1940, aktivirao se i ostao u vojsci kao potporučnik. Posle učešpća u Aprilskom ratu, vratio se kući.

Radisav Jugović Bako
Radisav Jugović Bako

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Tokom Trinaestojulskog ustanka bio je komandir voda pri oslobođenju Danilovgrada, a na Veljem Brdu je bio komandir čete. Od oktobra 1941. bio je komandir čete u Kosovoluškom bataljonu.

U proleće 1942. Radisav Jugović Bako bio zamenik komandira, a zatim komandir Prve čete udarnog bataljona „Bajo Sekulić“. Prilikom formiranja Četvrte proleterske crnogorske brigade postavljen je za komandira Prve čete Trećeg bataljona.

Posle prelaska Neretve, učestvovao je u borbama protiv četnika. Sredinom maja 1943. postavljen je za načelnika štaba Druge dalmatinske brigade.

Poginuo je na položajima kod Maglaja jula 1943. godine.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja

Yu nostalgija