Narodni heroj – Risto Vreća iz Trebinja ( BiH )

Risto Vreća rodio se u selu Krajkovići kod Trebinja, 15. juna 1920. godine u siromašnoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu završio je u Trebinju, a školovanje je zatim nastavio u Podoficirskoj školi. Radio je kao podoficir u Beogradu gde ga je i zatekao početak Drugog svetskog rata. U aprilu se vratio u rodni kraj i počeo pripremu ustanka. Kada je formirana četa „Šuma” postao je njen komandir. Učestvovao je u napadima na železničku prugu i rušenje puta Trebinje−Dubrovnik, rušenju telefonskih linije Uskopolje—Zelenika i u napadu na voz između stanice Hum i Uskopolje.

Risto Vreća
Risto Vreća

Četa je vremenom prerasla u bataljon, a Risto je izabran za zamenika komandanta. Član KPJ postao je 1942. godine. Kada su se partizanske jedinice povukle iz Hercegovine, ostao je na teritoriji Trebinjskog sreza i organizovao je ilegalne grupe. Formiranjem bataljona „Sloboda” postavljen je za političkog komesara. U januaru 1943. godine učestvovao je u borbama na planini Bjelašnici. Komandant bataljona je psotao kada se ovaj bataljon priključio novoosnovanom Južnohercegovačkom NOP odredu. Poginuo je u borbi sa brojnijim četničkim jedinicama na Oblom brdu kod Stoca.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, Risto Vreća proglašen je za narodnog heroja.