Narodni heroj – Šerif Lojo iz Foče ( BiH )

Šerif Lojo rođen je 1920. godine u Brodu kod Foče, u siromašnoj porodici. Nakon završetka osnovne škole u Foči, porodica nije imala novca za njegovo dalje školovanje, pa je do Aprilskog rata 1941. radio kao splavar na Drini.

Šerif Lojo
Šerif Lojo

Nakon izbijanja oružanog ustanka, Lojo se priključio Narodnooslobodilačkom pokretu. Po oslobđenju Foče januara 1942. godine, stupio je u novoformiranu Fočansku omladinsku četu, koja je ušla u sastav Kragujevačkog bataljona Prve proleterske brigade. Istakao se već u svojoj prvoj borbi, u napadu na četničke položaje na putu Međeđa–Perušići–Dub, prema Rogatici. U brigadi je ubrzo primljen za člana Komunističke partije Jugoslavije.

Učestvovao je u napadu na kasarnu u Konjicu i u napadu na Bugojno 20./21. jula. U napadu na Livno 4./5. avgusta, omladinska četa zauzela je samostan sa ustaškom posadom, a Šerif Lojo je sa bombašima učestvovao u čišćenju puta partizanima. Lojoj se ponovno istakao krajem novembra 1942, kada je omladinska četa u sastavu brigade napala Sitnicu, u jurišima na ustaše i Nemce kod Gornjeg Vakufa 4. marta 1943, u jurišu na četničke položaje na Bukvicama kod Kalinovika 19./20. marta, u zauzimanju Krčinog brda nakon forsiranja Drine, te u jurišu na utvrđene italijanske položaje na Kapku.

U bici na Sutjesci, na sektoru Valenići–Ćelebić, 26. maja omladinska četa odbacila je napad neprijatelja na stazi prema Uzlupu na Tari, nakon čega je kolona bolnice i ranjenika mogla da nastavi put stazom prema Tari.

Šerif Lojo poginuo je na Borovnu zajedno sa petnaest boraca, 5. juna 1943. godine, u jurišu za Nemcima kada su ga pogodili rafali iz neprijateljskih mitraljeza na Košuru.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.