Narodni heroj – Vlado Bagat iz Splita ( Hrvatska )

Vlado Bagat rođen je 22. oktobra 1915. u Splitu. Još kao mladić bio je poznat u radu naprednih omladinskih organizacija i u radničkim redovima kao organizator mnogih štrajkova i demonstracija u Splitu. Zbog političke aktivnosti stalno je bio proganjan. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljen je 1939. godine, a naredne 1940. policija ga hapsi zajedno s grupom Splićana i sprovodi na robiju u Lepoglavu.

Vlado Bagat
Vlado Bagat

Na robiji je bio zlostavljan i mučen. Posle kapitulacije Jugoslavije uprava logora ga pušta, misleći da će, zbog malaksalosti i iznurenosti, uskoro umreti. Međutim, na slobodi Vlado dobiva novu energiju i nastavlja politički rad.

Organizuje i formira nove partijske organizacije, angažuje drugove na prikupljanju oružja i municije i vrši pripreme za oružani ustanak. S prvom grupom boraca u leto 1941. godine odlazi na Dinaru. Borio se u Cincarskom partizanskom odredu bataljonu „Vojin Zirojević“, u kojem je, juna 1942. godine, postavljen za komesara. U toku četvrte neprijateljske ofanzive, februara 1943. godine, kada je Deveta dalmatinska divizija napustila Dalmaciju i krenula prema Hercegovini i Crnoj Gori, Vlado Bagat je postavljen za komesara novoformiranog štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije.

S ostalim rukovodiocima štaba odigrao je značajnu ulogu u ponovnom formiranju partizanskih jedinica, jer je, posle odlaska 9. divizije, u Dalmaciji ostalo svega oko 700 boraca. Njihov broj je neprekidno rastao, a svojim aktivnim delovanjima partizanske jedinice su nanosile neprijatelju velike gubitke na kopnu i moru.

Poslije kapitulacije Italije, septembra 1943. godine, gotovo cela dalmatinska obala bila je oslobođena. Čim se ukazala mogućnost za stvaranje mornaričkih jedinica, Vlado Bagat u oktobru 1943. godine učestvuje u formiranju Četvrtog pomorsko-obalskog sektora.

Izvesno vreme je obavljao dužnost komesara, ali je ubrzo postavljen za partijskog rukovodioca Sektora. Po potrebi, u aprilu 1944. godine, postavljen je za partijskog rukovodioca Drugog pomorsko-obalskog sektora.

Kada su jake nemačke snage preduzele operacije zauzimanja dalmatinske obale i ostrva, neke partizanske jedinice su bile primorane da se prebace na ostrva Šoltu, Hvar i Vis. Svojim brodovima prebacuje borce Prve i Trinaeste dalmatinske brigade na Vis. Do kraja godine, pod njegovim rukovodstvom prebačeno je desetine hiljada izbeglica i ranjenika u Italiju.

U maju 1944. godine upućen je na da ostrvu Krk pomogne u organizovanju i učvršćivanju tamošnje partizanske jedinice. U povratku za Dugi otok, u zoru 1. juna, pristao je s čamcem na Olib, ne znajući da su se Nemci te noći iskrcali na ostrvu. U luci su ga, iz zasede, dočekali nemački vojnici, otvorili vatru na njegov brod i ubili njega i njegovu posadu, koja se sastojala od još tri mornara.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 10. septembra 1948. godine, Vlado Bagat proglašen je za narodnog heroja.

Njegovo ime nosila je fabrika šivaćih mašina „Bagat“ u Zadru.

Yu nostalgija