Narodni heroj – Zorka Jelić iz Malog Iža ( Hrvatska )

Zorka Jelić kći Ive, rođena je 8. maja 1922. godine na otoku Ižu, kotar Zadar, u siromašnoj ribarsko-težačkoj obitelji.

Pred rat 1941. godine postala je simpatizer naprednih omladinskih shvaćanja i kroz omladinsku organizaciju počela rano raditi za NOP.

Zorka Jelić
Zorka Jelić

Zorka Jelić član SKOJ-a postala je 1942. godine. Sa mlađim bratom Šimom i ostalom maloiškom omladinom 26.jula stupila je u NOVJ, u Primorsko-maloiški bataljon. Poslije prebacivanja sa zadarskog područja na kopno, u rejonu Tribunj-Vodice, ustanici su iz brda Kozare, produžili pokret preko Guduće i Bukovice u južnu Liku. Stigli su na slobodni teritorij 12.septembra 1942. godine. Odatle su produžili u Glamoč, a kasnije u Uništa, gdje su 3.oktobra ušli u sastav Druge dalmatinske brigade. Zorka je postala borac 4. bataljona.

Odmah po Zorkinu odlasku u partizane talijanski fašisti su joj uhitili majku i s ostalim starijim maloiškim ženama prognali je u koncentracijski logor na otoku Molatu, iz kojeg se vratila tek po kapitulaciji Italije u septembra 1943. godine.

Zorka Jelić je u sastavu 2. čete 4. bataljona sudjelovala u prvoj borbi protiv četnika u selu Peuljama 9./10. oktobra 1942. godine, gdje je doživjela strašne četničke zločine nad  zarobljenim mještanima.

Sudjelovala je u borbi protiv ustaša u selu Kijevu 6./7. novembra, a potom u Livnu, Duvnu i Kupresu.

U toku četvrte neprijateljske ofanzive razboljela se od tifusa. Upućena je u Centralnu bolnicu Vrhovnog štaba, s kojom je prošla težak put preko Neretve, Drine i Sutjeske. U petoj neprijateljskoj ofanzivi, samo pet dana nakon pogibije brata Šime, 10. juna 1943. godine, umrla je u Zelengori od posljedica tifusa.

(Izvor: Bitka na Sutjesci)

Yu nostalgija