Home Narodni heroji Stjepan Abrlić Steva – Narodni heroj iz Karlovca ( Hrvatska )

Stjepan Abrlić Steva – Narodni heroj iz Karlovca ( Hrvatska )

172
Stjepan Abrlić Steva
Stjepan Abrlić Steva

Stjepan Abrlić Steva – Narodni heroj iz Karlovca

( Hrvatska )

Stjepan Abrlić Steva rođen je 10. aprila 1913. godine u selu Drežniku, kod Karlovca. Nekoliko godina pred rat, Stjepan Abrlić je radio u Beogradu kao kamenorezački radnik.

Stjepan Abrlić Steva
Stjepan Abrlić Steva

Pre odlaska u Kosmajski partizanski odred, avgusta 1941. godine, kao član jedne od diverzantskih grupa u okupiranom Beogradu učestvovao je u paljenju okupatorske štampe, kamiona i garaža; vršio je i druge slične akcije.

Po dolasku u odred bio je najpre borac, a zatim desetar. Posle prve neprijateljske ofanzive, krajem 1941. godine, prešao je sa Odredom u Sandžak, ali se februara 1942. godine vratio i uskoro postao kurir između Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac i srezova – Šumadije.

Bio je jedan od najhrabrijih boraca u Odredu. Odred mu je poveravao najteže zadatke i uvek bio siguran da će ih on izvršiti. Prilikom povratka odreda iz Sandžaka, u okolini Valjeva i Rudnika, u selu Trešnjevici, svojim primerom je povukao sve borce da jurišaju na nadmoćnijeg neprijatelja. Polovinom februara 1942. godine, u selu Živkovcu, Odred se noću, iznenada, sukobio se sa jakim četničkim snagama. Snalažljiv i hladnokrvan, Stjepan Abrlić Steva je prvi počeo da baca bombe na četnike. Pridružili su mu se i ostali partizani. Za nepun čas bilo je razbijeno pet stotina četnika. Istakao se, isto tako, i u borbama u Beljini i Dučini.

Kao kurir, Stjepan Abrlić Steva se neumorno i neustrašivo probijao kroz zasede i fašistička uporišta uspostavljajući i održavajući prekinute veze između Mladenovca i Šumadije. Radio je i na prebacivanju boraca iz Beograda i drugih mesta u odred. Desetine boraca, zahvaljujući njemu, uspešno su se prebacile u partizane.

Kada je veza između Kosmaja i Šumadije bila učvršćena, Steva je početkom 1943. godine, bio određen za političkog komesara jedne čete u Kosmajskom partizanskom odredu.

Dana 12. aprila 1943. godine četu su u selu Lisoviću, kod Barajeva, napale i opkolile jake snage Nemaca i Srpskog dobrovoljačkog korpusa (ljotićevci). Pri proboju iz obruča, Stjepan Abrlić Steva je nalazeći se u prvim linijama čete poginuo u jurišu.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 9. oktobra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.