Gliša Janković – Narodni heroj iz Sarajeva ( BiH )

Gliša Janković rodio se u mestu Osijek kod Sarajeva, 16. avgusta 1913. godine. Sve do početka Drugog svetskog rata je radio kao pekarski radnik u Bakovićima kod Fojnice. U avgustu 1941. godine stupio je u Semizovačku četu partizanskog odreda „Zvijezda” gde mu je povereno rukovođenje vodom.

Gliša Janković
Gliša Janković

Istakao se kao hrabar borac, a u narodu je uživao poverenje. Nemci i ustaše su napali njegovu četu u selu Rječici i tom prilikom su im Partizani uništili dva tenka. Uskoro je postao komandant Visočke čete sa kojom se istakao u borbaa protiv ustaša kod Olova, četnika na Okruglici kod Vareša.

Kada je formirana Šesta istočnobosanska brigada u avgustu 1942. godine izabran je za prvog komandira čete prvog bataljona. Učestvovao je u nekoliko borbi: protiv ustaša na Han-pogledu kod Vlasenice i na Konjuh planini, sa Nemcima u Sremu kod Bosuta i sa četnicima 28. novembra 1942. godine na Majevici. Gliša Janković naročito se istakao u borbi na Sutjesci kada je uništio njihovu odbranu na pravcu napada svoje čete, a potom i prilikom prelaska Sutjeske kada je zarobljeno 35 Nemaca sa naoružanjem.

Nakon bitke postao je prvi komandant novoosnovanog Visoko-fojničkog partizanskog odreda. Rukovodio je napadima na neprijatelje na teritoriji sarajevskog sreza. Krećući se na čelu kolone kod sela Bukve blizu Kreševa 28. januara 1944. godine upao je u zasedu ustaške milicije i poginuo je.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.