Jakob Bernard Jaka – Narodni heroj

iz Koritna ( Slovenija )

Jakob Bernard Jaka rođen je 1909. godine u Koritniku, u siromašnoj slovenačkoj zemljoradničkoj porodici. Bio je rezervni oficir vojske kraljevine Jugoslavije. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1940. godine.

Jakob Bernard Jaka
Jakob Bernard Jaka

Odmah posle kapitulacije Jugoslavije 1941, počeo je da radi na pripremama za ustanak na području Bleda, Ribnog, Koritnika i okoline. Kad su Nemci počeli da progone antifašistički orijentisane ljude, Jakob se povezao sa prvom grupom partizana na Jelovici i sa drugovima iz političkog i vojnog rukovodstva u Gorenjskoj pripremio napad na Begunje gde je bilo zatočeno 300 talaca. Učestvovao je u svim drugim borbama koje su 1941. godine vodili gorenjski partizani. U jesen 1941. godine, organizovao je i veliku akciju za prehranu partizana.

Kao rezervni oficir vojske kraljevine Jugoslavije, bio je stručni savetnik u Štabu partizanskog bataljona „Ivan Cankar“. Istakao se u napadu na Nemce kod Češnjice, u Selškoj Dolini, u napadima na nemačke patrole u Rovtihu, na Crnom Vrhu u Poljanskoj Dolini, u napadu na Poljane i Dražgože, najvećoj borbi koju su vodili gorenjski partizani. Posle te bitke bio je postavljen je za komandira Poljanske čete, sa kojom je operisao po celoj Poljanskoj Dolini.

Jakob Bernard Jaka poginuo je 16. februara 1942. godine, u jednom sukobu sa Nemcima koji su ga zajedno sa nekoliko drugova iznenada opkolili kada je išao na ugovoreni sastanak u Selskoj Dolini.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.