Narodni heroj – Đore Damevski Bokser

iz Prilepa ( Makedonija )

Đore Damevski Bokser rođen je 15. januara 1922. godine u Prilepu, u siromašnoj zanatlijskoj porodici. Osnovnu školu završio je u Prilepu. Posle toga je izučio kovački zanat i bavio se gajenjem duvana. Pre nego što je počeo da radi u Monopolu, učestvovao je u radu kružoka revolucionarne omladine u Prilepu. Početkom 1938. godine, bio je jedan od aktivnih štrajkača među monopolskim radnicima. Godine 1939, primljen je u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Đore Damevski Bokser
Đore Damevski Bokser

Kao član URS-ovih sindikata, bio je u raznim sekcijama KUD „Abrašević“. Bio je učesnik velike Ilindanske demonstracije 1940. godine, zbog čega je petnaest dana bio u zatvoru. Kasnije je, zbog rasturanja ilegalnih letaka po gradu, priveden u policiju zajedno sa svojim roditeljima.

Odmah posle okupacije Jugoslavije, uključen je u vojnu komisiju za skupljanje oružja i pripremanje za oružanu borbu protiv okupatora. Primljen je u članstvo Komunističku partiju Jugoslavije, nakon čega je postao sekretar Mesnog komiteta SKOJ-a i član Mesnog komiteta KPJ. Bugarska vojska ga je uhapsila tokom jedne od akcija čišćenja grada. Osuđen je na dve godine robije, koju je izdržavao u Bitolju, Skoplju, Burgasu i Perniku. Kada je 1943. godine izašao iz zatvora, izvesno je vreme živeo kao ilegalac, nakon čega je otišao u partizane.

Đore Damevski Bokser bio je borac, puškomitraljezac i zamenik političkog komesara čete i bataljona u Prvoj makedonsko-kosovskoj brigadi, politički komesar bataljona u Prvoj i Drugoj makedonskoj brigadi i u 49. i 50. makedonskoj diviziji. Istakao se u borbama kod Kičeva, Bukovića, Klenovca, Fuštana i ostalih mesta.

Posle oslobođenja, završio je Višu upravnu školu u Skoplju i radio u Državnom sekretarijatu unutrašnjih poslova, te u Instruktorskom odeljenju Centralnog komiteta Komunističke partije Makedonije. Vršio je i sledeće dužnosti:

sekretar Gradskog komiteta Prilepa
pomoćnik ministra u Vladi NR Makedonije
sekretar Sreskog komiteta Prilepa
predsednik Sreskog veća sindikata u Bitolju
direktor Zajednice PTT Makedonije
U više saziva biran je za poslanika Sobranja Makedonije, kao i za poslanika Privrednog veća Savezne skupštine Jugoslavije. Od Prvog do Petog kongresa SKM, biran je za člana Centralnog komiteta SKM.

Umro je 1995. godine u Skoplju.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 27. novembra 1953. godine.