Narodni heroj – Đurđe Đura Dimitrijević iz Kragujevca (Srbija)

Đurđe Đura Dimitrijević rođen je 3. maja 1920. godine u Beloševcu, kod Kragujevca, u siromašnoj seoskoj porodici. Njegov otac Mikan učestvovao je u revolucionarnom radničkom pokretu. Đura je osnovnu školu završio u Beloševcu, a dva razreda gimnazije u Kragujevcu. Nakon toga je prekinuo školovanje i počeo da uči stolarski zanat i zanatsku školu, koju je završio sa uspehom.

Đurđe Đura Dimitrijević
Đurđe Đura Dimitrijević

Još kao učenik u zanatskoj školi, došao je u dodir s revolucionarno orijentisanom radničkom omladinom i 1939. godine postao član SKOJ-a. Pošto se zaposlio u Vojno-tehničkom zavodu, a znalo se da je Đurin otac sarađivao sa ilegalcima i revolucionarima u okolini, policija je više puta vršila pretrese u njegovoj kući i na Đurinom radnom mestu, ali nikada nije uspela da pronađe nikakav materijal koji bi im dao povoda za hapšenje.

Posle ulaska nemačkih trupa u Kragujevac i poziva KPJ na oružanu borbu protiv okupatora, kragujevački skojevci, svrstani u vojne desetine, otpočeli su s izvršenjem diverzija i akcija: sečenje telefonskih žica, paljenje kvislinške štampe, rasturanje i lepljenje letaka i održavanje masovnih sastanaka. Ubrzo posle formiranja Kragujevačkog odreda, Đura je stupio u odred 25. jula i odmah postao desetar, a nešto kasnije je bio postavljen za delegata voda. U svojoj jedinici učestvovao je u svim borbama do povlačenja partizanskih snaga za Sandžak. Istakao se kao mitraljezac u borbama kod Rekovca, u Dulenima, Kniću, u napadu na kragujevačku železničku stanicu i drugim akcijama. Član KPJ postao je krajem 1941. godine.

U vreme neprijateljske ofanzive u zapadnoj Srbiji, u pokretu prema Sandžaku, Đura Dimitrijević se nalazio u grupi od dvadeset boraca, koju su četnici opkolili u jednoj vodenici u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Grupa je posle višečasovne borbe uspela da razbije četnike i da nastavi put.

Kada je osnovana Prva proleterska udarna brigada u Rudom, 22. decembra 1941, Đura je ušao u sastav Prve čete Trećeg kragujevačkog bataljona i u njenom sastavu učestvovao u svim borbama na teritoriji istočne Bosne, u Igmanskom maršu, u napadu na Foču, i ostalo. Posle prelaska preko Igmana bio je u zaštitnici Partizanske bolnice i Vrhovnog štaba NOVJ do proleća 1942. godine. Kasnije je učestvovao u borbama za Kalinovik i u Hercegovini, u čišćenju terena od ustaša.

U zauzimanju Jajca i u borbama kod Ključa, gde je sa svojim vodom presekao kolonu ustaša, istakao se i kao puškomitraljezac. Bio je u prvim redovima borbi na Livnu, pri zauzimanju fabrike cementa i razbijanju velike grupe ustaša. Tokom bitke na Neretvi, Đura Dimitrijević je sa svojom jedinicom štitio prelaz ranjenika i Vrhovnog štaba NOVJ preko Neretve.

Đurđe Đura Dimitrijević poginuo je na Ivan planini od minobacača, 22. februara 1943, kada je, kao zamenik komandira čete, vršio raspored svojih mitraljezaca za borbu protiv nadmoćnijih neprijateljskih snaga.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA